Marina Kinnunen - Ordförande för ledningsgruppen för alliansen och Direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

Marina Kinnunen Marina Kinnunen direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt Bothnia High 5 alliansen.
Ordförande för ledningsgruppen för alliansen Bothnia High 5
Direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5 och vilka uppgifter innebär det?

Som direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt är det på mitt ansvar att säkerställa att invånarna i Österbotten får den specialistvård som de behöver. Friska och välfungerande utrymmen är viktigt både för våra kunder och för vår personal. Personalen behöver ändamålsenliga utrymmen för att kunna ge våra patienter och klienter en högklassig vård. Vad gäller den nya H-byggnaden hör det till mina uppgifter att säkerställa att projektet framskrider och slutförs.

I alliansen Bothnia High 5 är jag ordförande för ledningsgruppen. Jag ser till att vi kan fatta enhälliga beslut i alliansens anda och att vi lyckas genomföra projektet inom den planerade tidtabellen och enligt den förhandsbestämda kvalitetsnivån och kostnadsramen.  

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat och vad innebär det för slutanvändarna?

Mitt arbete är färdigt när alliansen har lyckats bygga ett nytt H-hus med högklassiga, välfungerande och friska utrymmen för kunderna och personalen. Jag hoppas också att den färdiga byggnaden fungerar så bra för kunderna att den underlättar deras besök på sjukhuset. Och å andra sidan även att byggnaden hjälper oss att effektivisera verksamheten.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Alliansen har varit ett nytt arbetssätt för mig, och jag trivs med det. Alliansen samlar personer från olika arbetskulturer. Vi har säkert alla fått lära av varandra. Vi har ett gemensamt mål som vi arbetar för. Vi delar både framgångar och motgångar.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Det känns fint att vara ”på samma sida” och arbeta för samma goda slutresultat inom de överenskomna ramarna. Alliansmodellen har fina nya egenskaper som avviker från tidigare modeller. En fantastisk sak är till exempel den att vi på ledningsgruppens möten skriver protokollet på samma gång och går igenom det direkt. Vi fattar beslut som vi alla förbinder oss till.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen! 

Arbetet i Big Room har imponerat på mig och går framåt bra. Väggen i mötesrummet är full av Last Planner(*-komihåglappar, där alla parter i alliansen kan se hur projektet framskrider. Och så har vi ju de fantastiskt höga tornkranarna på vår byggplats. 🙂

*) Last Planner-metoden används för att styra planering och produktion.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas att det här projektet ger invånarna i sjukvårdsdistriktet framtidstro och att de även i fortsättningen kan lita på att de får god betjäning i Vasa.

 

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer