Päivi Myllylä – regiondirektör, ansvarig brandsäkerhetsplanerare

Päivi Myllylä, Päivi Myllylä_400x300.jpg

regiondirektör, ansvarig brandsäkerhetsplanerare i alliansen Bothnia High 5, Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5? Vilka uppgifter innebär det? 

Jag ansvarar för den nya H-byggnadens brandtekniska planering och för principerna för den. Utöver H-huset omfattar vår entreprenad också sjukhusområdets parkeringshus och ombyggnaden av NO-huset. Tillsammans med mitt planeringsteam har jag fastställt de brandtekniska kraven för byggnaderna, såsom brandsektioneringen och nödutgångarna, samt planerat rökventilationen.

Dessutom har vi, med hjälp av brandsimulering, gjort den funktionella brandtekniska planeringen för stålkonstruktionerna i parkeringshuset och de bärande konstruktionerna i ventilationsmaskinrummet. Vid brandsimuleringen gjorde vi en modell av vad som kan börja brinna i de här utrymmena och hur branden då skulle utvecklas. Vi fastställde vilka objekt som kan börja brinna – i parkeringshuset kan det till exempel vara en bil och i ventilationsmaskinrummet filtren i ventilationsanläggningen. Med hjälp av den på datorn gjorda 3D-modell granskade vi hur temperaturerna skulle utvecklas och hur konstruktionerna skulle tåla en brand. Med hjälp av simuleringen kontrollerade vi brandsäkerheten och att konstruktionernas bärförmåga är tillräcklig.

H-huset kommer att inhysa väldigt olika funktioner och vi har beaktat alla deras krav vid den brandtekniska planeringen. Vi har sökt lösningar som passar uttryckligen för den här byggnaden. Dessutom har vi gett utlåtanden till myndigheterna för att få godkännanden för specifika moment.

H-huset blir en modern sjukhusbyggnad också med tanke på brandsäkerheten. Byggnaden får ett sprinklersystem, det vill säga en automatisk släckanläggning. Släckanläggningens uppgift är släcka begynnande bränder, eller åtminstone begränsa bränder och de skador som de orsakar, tills räddningsverket har hunnit till platsen.

Vad menas med brandsäkerhet i en byggnad?

Byggnaden planeras och uppförs så att den är säker vid brand på det sätt som användningsändamålet förutsätter. Risken för att brand ska kunna uppstå minimeras. Byggnadens bärande konstruktioner görs sådana att de vid eldsvåda bibehåller sin bärförmåga för den tid som krävs enligt reglerna.

Uppkomsten och spridningen av brand och rök i byggnaden begränsas, liksom risken för att branden sprider sig till närliggande byggnader. När byggnaden uppförs används byggprodukter och tekniska anordningar som är lämpliga med avseende på brandsäkerheten.

Byggnaden ska vara sådan att de som befinner sig där ska kunna rädda sig själva eller bli räddade om det börjar brinna.

I det här projektet måste vi beakta att det är frågan om en sjukhusmiljö och att alla inte nödvändigtvis kan ta sig ut på egen hand om brandlarmet går. Vi strävar efter att reservera så mycket tid som möjligt för utrymning. Även räddningspersonalens säkerhet ska beaktas vid byggandet.

(Källa: Miljöministeriet – Finlands byggbestämmelsesamling – Brandsäkerhet, https://ym.fi/sv/finlands-byggbestammelsesamling)


Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

H-huset, parkeringshuset och NO-huset är brandsäkra. De har planerats så att de uppfyller alla brandtekniska krav.

Utrymmena i det här projektet är väldigt olika i fråga om tekniska krav och användargrupper. Vi har tagit fram speciallösningar där brandsäkerheten i varje enskilt utrymme utgår från just det utrymmets tekniska krav, funktioner och användare.

H-husets kunder och personal kommer inte att lägga märke till de brandtekniska lösningarna. De har genomförts så att de stöder den normala användningen av utrymmena.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians?

Jag har medverkat i flera alliansprojekt. Alliansmodellen syns bland annat i arbetet – hela teamet arbetar för samma mål och vi söker fungerande lösningar tillsammans. I alliansen ligger fokus på lösningarna. Vi skuldbelägger ingen och söker inte efter moment där vi kan debitera för tilläggsarbete. Vi diskuterar och söker den bästa lösningen. Alla har samma mål och vi samarbetar för att nå det.”För projektets bästa” -principen genomsyrar allas arbete.

Den brandtekniska planeringen utgör inte någon särskilt stor andel av projektkostnaderna, men också vi har förbundit oss att arbeta enligt alliansens principer. Vi har inte deltagit i arbetet i Big Room varje vecka, men man får tag på oss snabbt och vi deltar i diskussionerna alltid när det behövs. Jag bor i Tammerfors och har för det mesta deltagit i mötena på distans, men vid behov har jag också åkt till Vasa.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Vid traditionella entreprenader är gränserna tydligare, var och en har hand om sitt område. I alliansen arbetar vi tillsammans och söker lösningar tillsammans.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Jag kommer att tänka på en arbetsresedag med onödigt tajt tidtabell. Jag åkte från Tammerfors tidigt på morgonen och deltog först i ett möte i Seinäjoki på förmiddagen. Sen skyndade jag mig till Vasa. I Vasa presenterade jag H-byggnadens preliminära brandsäkerhetsplan för myndigheterna. Allt gick bra, men efter mötet insåg jag att klockan var nästan halv tre och att jag inte hade ätit något på hela dagen! Plötsligt blev jag vrålhungrig och fick bråttom att hitta ett lunchställe.


Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag kommer från Karleby och Vasa känns nästan som min hemstad. Jag hoppas att invånarna i Vasa sjukvårdsdistrikt tycker H-huset är fantastiskt ur både funktionell och arkitektonisk synvinkel.

Vad tycker du bäst om att göra under den här årstiden? 

Under soliga sommardagar har jag två jämnstarka favoritsysslor: trädgårdsskötsel och golf.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer