Rami Kolehmainen Huvudplanerare i alliansen

Rami KolehmainenRami Kolehmainen Bothnia High 5 -allianssi
Huvudplanerare i alliansen Bothnia High 5
Arkitekt
Raami Arkkitehdit Oy

 

Vad har du för roll i alliansen Bothnia High 5? Vad hör till ditt arbete?

Jag fungerar som huvudplanerare i alliansen. Det är min uppgift att se till att planerna är kompatibla. Huvudplaneraren måste hålla sig ajour och vara väl insatt i vad som pågår i projektet.

Dessutom ska jag tillsammans med de andra alliansparterna se till att de mål som beställaren och alliansen uppställt för projektet verkställs. Jag arbetar tillsammans med planerarna, entreprenören och beställaren, men fungerar också som en informationsförmedlare mellan olika parter.

Hur kommer ditt arbete till uttryck i slutresultatet och vad betyder det för slutanvändarna? 

Vårt arbete kommer till uttryck i byggnadens fysiska form men framförallt i väl användbara utrymmena. De blivande utrymmena är väl fungerande och lämpar sig väl för deras användningsändamål. Vi lyssnar på användarna redan i ett tidigt skede och planerar utrymmena utgående från de beskrivningar som vi fått av dem men också utgående från de funktionella mål som uppställts.

Den färdiga byggnaden måste tekniskt och estetiskt utgöra en harmonisk helhet. De tekniska kraven uppfylls, och utrymmesplaneringen stöder de verksamhetsmässiga processerna. I praktiken betyder det här att det ska kännas bra att besöka och arbeta i byggnaden, men också att utrymmena är trygga och friska. Dessutom måste byggnaden arkitektoniskt vara förstklassig.

Vad betyder arbetet i alliansen för dig och vad tycker du om alliansmodellen? 

Arbetet i alliansen bygger framförallt på ett öppet och tillitsfullt samarbete.

Alla måste våga säga sin åsikt. Det betyder att man måste våga vara av annan åsikt och vid behov ifrågasätta och begära motiveringar.

För mig passar det här sättet att arbeta. Jag gillar det för att det är givande och lärorikt. I alliansen är det hela tiden möjligt att lära sig nya saker både gällande professionen och människor.

Hur avviker alliansarbete från tidigare arbetssätt?

I normala byggprojekt så sköter var och en sitt eget delområde. Visst har vi arkitekter en nära kontakt med beställaren även i vanliga entreprenader, men traditionellt så finns det en viss fördelning mellan entreprenörerna och planerarna.

I den här projektalliansen har vi lyckats åsidosätta motsättningar och den traditionella modellen. Vi har en bra relation till huvudentreprenören och sitter alla på riktigt i samma båt.

Vad är det som är speciellt i det här alliansprojektet?

Det är intressant att delta i ett projekt där man förenar specialsjukvården och primärhälsovården. Det nya H-huset kommer att inrymma intressanta helheter, såsom standardiserade utrymmen och kontorsutrymmen som lämpar sig för olika typer av arbetssätt. Utrymmena planeras så att de ska kunna användas flexibelt, varför de även i framtiden kommer att kunna användas för många olika ändamål. Det här skapar en funktionell effektivitet men också en bra miljö för kunder och användare.

Berätta om en oförglömlig händelse i alliansen?

Den här alliansen skapades genom många olika tillfälligheter. Och vi har inte tidigare samarbetat i den här konstellationen.

Även om vi inte kände varandra eller varandras sätt att arbeta så kunde vi redan i konkurrensutsättningsskedet samarbeta exceptionellt väl. I det skedet arrangerades olika workshopar där bland annat anbudsgivarnas förmåga att arbeta i en allians testades.

Arbetet under workshoparna bedömdes från olika perspektiv. Vårt samarbete löpte bra från första början och utvärderarna sade att det verkade som vi känt varandra i åratal.

Gruppen består av likasinnade personer med en stark substanskompetens. Det finns alltså en potential som nu bara måste kunna användas i olika situationer.

Vad gör du på din fritid?

I vuxenålder har jag hittat en superbra hobby, nämligen tyngdlyftning. Tyngdlyftning kräver extrem styrka och koncentration, vilket gör att den är ett utmärkt sätt att frigöra sig från arbetet. I och med att träningen är medryckande och kräver mental styrka så kommer den att erbjuda mig utmaningar för en lång tid framåt.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer