Tuomo Niemelä – projektchef inom energiplanering och -konsultation

Tuomo Niemelä, Tuomo_Niemelä_400x300.jpg
projektchef inom energiplanering och -konsultation i alliansen Bothnia High 5

Teknologidirektör, energi
Granlund Consulting

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är projektchef inom energiplanering och -konsultation i alliansen Bothnia High 5. Min uppgift är att styra planeringen av projektet till så effektiva och hållbara energilösningar som möjligt under byggnadens hela livstid i fråga om såväl kostnader, energiförbrukning som ekologi.

Ett centralt mål för energikonsultationen är att styra planeringen mot det slutresultat som är bäst för helheten. Det räcker inte med att beakta de krav som gäller initialinvestering och funktionalitet. Vi måste också tänka på underhållet under användningstiden, servicemöjligheterna, kostnaderna under hela livscykeln, miljöeffektiviteten och koldioxidneutraliteten samt på modifierbarheten. (Se definitionen av modifierbarhet i ordlistan

Inom Bothnia High 5 utredde vi den lämpligaste energilösningen för projektet med hjälp av en metod för flermålsoptimering (MOBO). Med MOBO-programmet kunde vi granska upp till miljontals olika alternativ samtidigt och jämföra deras kostnader och energieffektivitet. För att hitta den bästa helhetslösningen jämförde vi sinsemellan motstridiga mål, till exempel energieffektiviteten och investerings- och livscykelkostnaderna. Läs mer om MOBO-metoden här.

De största helheterna inom min uppgift har varit valet av lösningar för ventilation, energiproduktion och energidistribution samt kartläggningen av olika alternativ. Vi bestämde oss i projektet för en mycket innovativ och energieffektiv energiåtervinningslösning, där man vid uppvärmningen av byggnaden utnyttjar spillvärmen maximalt både från själva fastigheten och från sjukhusområdets områdeskylningsnät med hjälp av ett särskilt värmepumpssystem. I och med den här lösningen behövs det inga sedvanliga energibrunnar för jordvärme, liksom vi först planerade, utan vi utnyttjar spillvärmen från hela sjukhusområdet. Energiåtervinningssystemet ersätter tiotals energibrunnar, men projektets ambitiösa mål för energieffektiviteten uppnås ändå. Det här har stor betydelse för investeringskostnaderna, för miljön och för riskhanteringen inom projektet (bl.a. tidtabellen).

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

Energiplanering och -konsultation syns och känns en hel del i slutresultatet. Inomhusförhållandena i H-huset är högklassiga och trivsamma – vi har bra ventilation och tillräcklig nedkylning.

H-husets energiförbrukning kommer att vara lägre än i sjukhusbyggnader i allmänhet och tack vare den låga energiförbrukningen blir driftskostnaderna lägre. Dessutom kommer systemen i H-huset att vara driftssäkra och underhållsfria och kräver ingen extra service. Lösningarna möjliggör också en god modifierbarhet, om sjukhuset i framtiden beslutar om utrummesändringar eller eventuella funktionella ändringar.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Jag tycker alliansen är en bra projektform för sådana här stora projekt. Samarbetet är intensivare än vanligt och vi utbyter mer information med varandra. Projektet fungerar både smidigt och effektivt.

I utvecklingsfasen lade vi fram idéer och gjorde en omfattande och mångdimensionell granskning av lösningar för just det här objektet. Tillsammans valde vi ut de vettigaste bland alla synvinklar och alternativ. Vi lyckades beakta de olika användargruppernas behov i stor utsträckning och även entreprenören var med och kommenterade planerna och lösningsalternativen redan under utvecklingsfasen. På det sättet har vi betydligt större sannolikhet för att träffa rätt med de lösningar som vi väljer.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Samarbetet är intensivare, mer systematiskt och grundligare. Mötena och workshopparna i Big Room sätter ramarna för arbetet och där går vi igenom många frågor. Allting utgår från vårt mål att göra det här lite bättre än vanligt.

Alliansmodellen möjliggör en bredare granskning, för i andra projekt har man vanligen en stramare tidtabell och mer traditionella arbetssätt. Till en början kan alliansmodellen kännas tungrodd, men efter att ha deltagit i flera alliansprojekt ser jag tydligt fördelarna med modellen.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Målen för energieffektivitet inom projektet Bothnia High 5 sattes så högt att det krävs värmepumpssystem för att nå dem. Projektets innovativa energiåtervinningssystem är en viktig lösning. Vi undersökte potentialen hos områdeskylningsnätet för hela sjukhusområdet. Vi hittade ett sätt att ta till vara spillvärmen också från de övriga byggnaderna – det är verkligen en avgörande faktor som bidrar till lägre investeringskostnader, då inga energibrunnar för jordvärme behöver borras.

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

För det första blir H-huset antagligen Finlands mest energieffektiva sjukhusbyggnad, eller åtminstone en av de mest energieffektiva. Vi har varit kostnadseffektiva och använt skattebetalarnas pengar på rätt saker, på sådant som har varit viktigt för att nå projektets mål.

För det andra ger H-huset besökarna och användarna ett högklassigt inomhusklimat med god luftkvalitet och förstklassiga värmeförhållanden. För mig är båda de här delområdena viktiga, och jag är mycket stolt över vårt arbete.

Vad gör du på fritiden och hur kopplar du av? 

Jag tycker om all slags uthållighetsidrott. Motion och friluftsliv är bra avkoppling och återhämtning som motvikt till kontorsarbetet.

På vintern föredrar jag att skida och på sommaren att springa. Jag är hemma från Rovaniemi, där det är bättre möjligheter att åka skidor än i min nuvarande hemstad Helsingfors.

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adress till projektkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer