Medlem i ledningsgruppen för alliansen, Teknisk direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt, Ulf Stenbacka

Medlem i ledningsgruppen för alliansen Bothnia High 5

Teknisk direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt

Vad har du för roll och uppgift i alliansen Bothnia High 5?

I mitt arbete leder jag centralsjukhusets tekniska enhet. Fastighetsservice och underhåll, byggande av nya utrymmen och renoveringar samt service och underhåll av medicintekniska apparater hör till mitt arbetsfält.

I alliansen övervakar jag att de mål som beställaren, dvs. Vasa sjukvårdsdistrikt, ställt upp för projektet uppnås. Dessutom ser jag till att projektet slutförs i tid och att kostnaderna hålls på den överenskomna nivån. Det kräver vissa linjeringar för att projektverksamheten ska löpa smidigt och målen ska uppnås. 

Hur kommer ditt arbete till uttryck i projektresultatet och vad betyder det här för slutanvändarna? 

Jag bidrar för egen del till att den nya H-byggnaden hålls välfungerande och högklassig under byggnadens hela livscykel.  
 
Både företrädare för kunder och anställda deltar i planeringen. Vi är lyhörda för deras idéer och önskemål. Målet är att först hitta de bästa lösningarna för verksamheten och sedan förverkliga dem.  

Det som skapar utmaningar för planeringen är att verksamhetsprocesserna befinner sig i ett brytningsskede, och att det här måste tas i beaktande redan i det här skedet. De framtida verksamhetsprocesserna kan se synnerligen annorlunda ut.  

Vad betyder arbetet i alliansen för dig? Vad anser du om alliansarbete som arbetssätt?

Det betyder framförallt öppenhet. Jag anser att det är ett utmärkt sätt att arbeta, men samtidigt är det också en utmaning. Vi befinner oss mitt i ett stort projekt. Det händer många olika saker samtidigt på många olika platser. Informationen når nog säkert en del av parterna, men inte nödvändigtvis alla. Vi arbetar ändå hela tiden för att de rätta personerna ska få korrekt information i rätt tid.  

Hur avviker alliansarbete från tidigare arbetssätt? 

I en allians är kommunikationen mer direkt. Vikten av människor och samarbete betonas. Vi sitter alla runt samma bord – både företrädarna för beställaren, planerarna och entreprenörerna.  

Vi arbetar alla tillsammans i Big Room. Det är ett effektivt sätt att arbeta och ett lätt sätt att stå i kontakt med de rätta personerna. I en allians lär man bättre känna de som arbetar i alliansen och på så sätt fördjupas också samarbetet. 

Berätta om någon oförglömlig händelse som hänt under alliansarbetet? 

I det här skedet av alliansarbetet har i synnerhet workshoparna under upphandlingsfasen fastnat i minnet. Under workshoparna såg man klart och tydligt vad som kan åstadkommas genom gruppdynamik när den är som bäst och på vilka olika sätt de olika grupperna genomförde samma uppgifter. 

Vad hoppas du att invånarna i Vasa sjukvårdsdistrikt ska tänka om projektet?

Jag hoppas att människorna i Österbotten ser det här som ett gemensamt projekt. Men också att alla kunde se hur viktigt det här är för hela regionen. 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!