Patientsäkerhet och klientsäkerhet

  • Åtgärder för att säkerställa att vården och omsorgen är säker
  • Metoder för att skydda klienter och patienter från vårdskador
  • Rätt vård vid rätt tidpunkt åt rätt person
  • Vården eller omsorgen medför inga negativa följder
  • En del av hälso- och sjukvårdens samt omsorgstjänsternas kvalitet
  • Omfattar läkemedelssäkerhet, säker användning av apparater och sjukhushygien
     
    Det är viktigt att ha en öppen kultur, där vi lägger märke till olägenheter och fel och lär oss av dem.

Bekanta dig med viktiga begrepp inom patient- och klientsäkerhet

Läs mer