Vasa sjukvårdsdistrikts roll som nationell utvecklare av klient- och patientsäkerhet stärks

Statsrådet har uppdaterat förordningen om centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården. Genom uppdateringen stärker man dessutom Vasa sjukvårdsdistrikts uppgifter som gäller den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten.

Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen gick hennes dröm om ett nationellt center för klient- och patientsäkerhet i Finland nu i uppfyllelse. Det här önskemålet yttrades i samband med den första nationella patientsäkerhetskonferensen i Vasa år 2019.

- Det här är mycket viktigt och fint med tanke på den finländska klient- och patientsäkerheten, säger Kinnunen glatt och tillägger att det krävt omfattande samarbete med tjänstemän vid social- och hälsovårdsministeriet samt politiska beslutsfattare för att komma så här långt.

I november 2019 grundade Vasa sjukvårdsdistrikt ett utvecklingscenter för patient- och klientsäkerhet, vars verksamhet lanserades med stöd av det treåriga statsunderstöd som beviljades i maj ifjol. Inom ramen för sin samordningsuppgift ska centret sprida forskningsrön och god praxis samt utveckla mätningen och utvärderingen av patient- och klientsäkerheten vid sidan av det nationella strategiarbetet men också skapa och upprätthålla sakkunnignätverk.

Verksamheten vid centret styrs av en styrgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet och leds av patientsäkerhetsprofessor Tuija Ikonen.

- I och med förordningen kan patient- och klientsäkerheten nu utvecklas på lång sikt i samarbete med verksamhetsenheter inom social- och hälsovården samt med inrättningar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, säger Ikonen.

Enligt social- och hälsovårdsministeriet har syftet med uppdateringen varit att upprätthålla den kirurgiska jourberedskapen på olika håll i Finland, utan att ge avkall på kvaliteten, effektiviteten och patientsäkerheten. Samtidigt har man strävat efter att främja genomförandet av den regionala arbetsfördelningen.

- För Vasa sjukvårdsdistrikt skapar det här också utmaningar eftersom uppskattningsvis 100 operationer nu årligen kommer att överföras till universitetssjukhusen i och med bestämmelserna i förordningen, säger Kinnunen.

 

Mer information fås av:

Marina Kinnunen, Vasa sjukvårdsdistrikts direktör, marina.kinnunen@vshp.fi, tfn 044 323 1808 

Tuija Ikonen, direktör för utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, patientsäkerhetsprofessor, tuija.ikonen@vshp.fi, tfn 040 579 5482