Patientsäkerhet och klientsäkerhet

  • Åtgärder för att säkerställa att vården och omsorgen är säker
  • Metoder för att skydda klienter och patienter från vårdskador
  • Rätt vård vid rätt tidpunkt åt rätt person
  • Vården eller omsorgen medför inga negativa följder
  • En del av hälso- och sjukvårdens samt omsorgstjänsternas kvalitet
  • Omfattar läkemedelssäkerhet, säker användning av apparater och sjukhushygien
     
    Det är viktigt att ha en öppen kultur, där vi lägger märke till olägenheter och fel och lär oss av dem.