Professor i patientsäkerhet i Vasa sjukvårdsdistrikt

Medicine doktor Tuija Ikonen har utnämnts till professor i patientsäkerhet vid Åbo universitet från och med den 1 augusti 2020. Hon är stationerad i Vasa sjukvårdsdistrikt, som länge har arbetat för bättre patientsäkerhet.

Ikonen är Åbo universitets första professor i patientsäkerhet.

– Professuren i patientsäkerhet är en betydelsefull markering och dess stationering i Vasa förstärker utbildnings- och forskningssamarbetet på västkusten ytterligare, säger dekanen vid Åbo universitets medicinska fakultet, professor Pekka Hänninen.

Också i Vasa sjukvårdsdistrikt, där professuren är stationerad, är man nöjd med att forskningen och utbildningen om patient- och klientsäkerhet förstärks via det nya uppdraget.

– Tuija Ikonen har en mycket lång och mångsidig erfarenhet av social- och hälsovården och av utveckling av kvalitet och säkerhet. Det är verkligen fint att vi får en professur som stöder det arbete som vi redan gör för patientsäkerheten, gläder sig sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Vid sidan av sin professur leder Ikonen Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, som grundades Inom Vasa sjukvårdsdistrikt 2019. I maj beviljade Social- och hälsovårdsministeriet ett treårigt statsunderstöd för nationell koordinering av patientsäkerheten, främjande av forskning samt utveckling och förankring av god praxis.

– Patientsäkerhetscentret ger möjlighet till landsomfattande samarbete, och vi vill arbeta via nätverk. Som professor är mina mål för de närmaste åren att förenhetliga utbildningen, utveckla verksamheten med stöd av forskning och förstärka säkerhetsledningen, berättar den färska professorn i patientsäkerhet om sina planer.

Utvecklingen av patientsäkerheten kräver forskning och samarbete

Professuren och statsunderstödet möjliggör en målmedveten och långsiktig utveckling av patientsäkerheten. Tvärvetenskaplig forskning och samarbete mellan olika yrkesgrupper är nödvändigt för att nå resultat.

Inom TEAS-projektet, som leds av Vasa sjukvårdsdistrikt och som utreder lägesbilden för patientsäkerheten, kommer man att lägga fram ett förslag till modell för mätning av patientsäkerheten både inom enheterna och i på nationell nivå.

– Många patientsäkerhetsförfaranden är etablerade, men vi vet inte hur effektiva metoderna är. Vår uppgift är att analysera och testa förfarandena och sprida forskningsbaserade fakta. Enligt ett forskningsmaterial som insamlats inom Vasa sjukvårdsdistrikt behövs det många slags mätare och uppföljningsmetoder för att få en helhetsbild av patientsäkerheten, berättar Ikonen.

Lång erfarenhet har gett många infallsvinklar på utvecklingen av patientsäkerheten

Före professorsuppdraget arbetade Ikonen som medicinalråd vid Social- och hälsovårdsministeriet. Tidigare var hon bedömningsöverläkare inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och har också arbetat vid Institutet för hälsa och välfärd. Till utbildningen är Ikonen specialist inom hälso- och sjukvård samt thorax- och kärlkirurg.

– Min långa kliniska bakgrund som kirurg och det administrativa arbetet inom hälso- och sjukvården ger olika infallsvinklar på utvecklingen av patientsäkerheten. Via arbetet som sakkunnigläkare vid Patientförsäkringscentralen påminns jag därtill om de utmaningar som en säker vård innebär i vardagen, berättar Ikonen.

Ikonen presenterar patientsäkerhetscentrets verksamhet vid ett seminarium om patient- och klientsäkerhet i Vasa den 3–4 september. En professorsföreläsning vid Åbo universitet ordnas senare.

Mer information:

Tuija Ikonen, tuija.ikonen@vshp.fi , +358 40 579 5482