Corona och säker vård

Säkerställande av patient- och klientsäkerheten under undantagstillståndet

Under det undantagstillstånd som orsakats av det nya coronaviruset är det viktigt att hålla fast vid goda tillvägagångssätt för att säkerställa patient- och klientsäkerheten. På vår webbplats finns en plattform där man kan förmedla information och erfarenheter av de praktiska vårdarrangemangen och förfarandena för att säkerställa patient- och klientsäkerheten under undantagstillståndet.

På webbplatsen finns en förteckning över anvisningar, verktyg och metodbeskrivningar från olika organisationer. Organisationerna har gett lov att dela materialet. Alla övriga organisationer kan använda dokumenten som mall och bearbeta dem efter behov. Syftet med att dela materialet öppet är att göra det lättare för organisationerna att säkerställa en säker vård och praxis, när varje enhet inte behöver utarbeta anvisningarna helt på egen hand. Genom att dela erfarenheter kan vi lära av varandra och bedriva utveckling tillsammans.

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet har inte sammanställt anvisningarna och ansvarar inte för att de är korrekta. Centrets uppgift är att förmedla information och beprövade förfaranden och anvisningar.

Mer information och de förtecknade dokumenten fås av: Tarja Pajunen, fornamn.efternamn(at)vshp.fi, 040 182 0904

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet har som mål att främja patient- och klientsäkerheten öppet och i nationellt samarbete, utgående från fakta.

Anvisningar:

KONTROLLISTA FÖR PERSONALEN

  • Kontrollista för personalen under pandemitiden, VCS

CHECK -LIST

  • Checklista: Bedömning av risken för coronavirusinfektion hos en patient, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun
  • Kontrollista när patienten kommer för vård under pandemitiden, VCS

CHECK -LISTA FÖR PATIENTEN

  • Jourpatientens säkerhetskort, VCS

HANTERING AV APPARATER

  • Hantering av apparater: Kort rekommendation för hantering av apparater, KYS
  • Behandling med apparater: Säker användning av apparater inom hälso- och sjukvården, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun

LÄKEMEDELSBEHANDLING

  • Läkemedelsbehandling: Kontroll av kunskaper i läkemedelsbehandling trots undantagstillståndet, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun