Patient- och klientsäkerhetens läge och uppföljning utreds

VN TEAS -projektet "Patient- och klientsäkerhetens lägesbild och uppföljningsförfaranden"

Den nationella lägesbilden och uppföljningsförfarandena för patient- och klientsäkerheten utreddes i ett projekt, som inleddes våren 2020 av ett konsortium som leds av Vasa sjukvårdsdistrikt. Med hjälp av den finansiering för utrednings- och forskningsverksamhet som samordnas av Statsrådets kansli producerades information som stöd för beslutsfattande, faktabaserat ledarskap och verksamhetspraxis.

Ett mål för projektet var att utveckla och testa en övergripande modell för uppföljning av patient- och klientsäkerheten och ett förslag till finländska minimistandarder för mätning och utvärdering av patient- och klientsäkerheten. Resultaten ger möjlighet att utvärdera patient- och klientsäkerhetens nivå i Finland.

Till projektkonsortiet hör utöver Vasa sjukvårdsdistrikt även Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Institutet för hälsa och välfärd samt Nordic Healthcare Group. Projektets slutrapport publiceras den 26 november 2021. 

https://tietokayttoon.fi/-/potilas-ja-asiakasturvallisuuden-tilannekuva-ja-seurantamenettelyt (på finska)

 

Slutrapporten

Publicering av slutrapporten 

Fredag 6.11 kl. 9.30–15.00, Teams (program, pdf) 

Länken till inspelningen.

Presentationer (pdf) 

Inspelning och presentationer kan ses fram till 13.12.

Ordförande: Tuija Ikonen, direktör, professor i patientsäkerhet (Åbo universitet), Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet

9.30‒10.00 Välkommen! Virtuellt kaffe (inkl. testning av ljud och skärmdelning)

10.00‒10.10 Öppningsord
Kaisa Halinen, medicinalråd, SHM

10.10‒10.40 Modernizing safety takes resilience and reliability
Göran Henriks, Chief Executive of Learning and Innovation at Qulturum, Region Jönköpings county, Sweden

10.40‒10.50 Varför, Hur, Vad – om projektets bakgrund och mål
Maria Virkki, projektledare, VSVD

10.50‒11.30 Debatt: Patient- och klientsäkerhet utifrån en kartläggning av övriga säkerhetskritiska branscher och litteratur
Ordförande: Tuija Ikonen, direktör, professor i patientsäkerhet (Åbo universitet), Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
Debattörer: Kaisa Haatainen, patientsäkerhetschef, KYS; Maiju Welling, patientsäkerhetsläkare, Patientförsäkringscentralen

11.30‒12.00 Lägesbild för patient- och klientsäkerheten inom det nationella servicesystemet sommaren 2020
Auvo Rauhala, forskningsöverläkare, arbetslivsprofessor (Åbo Akademi) Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet

12.00‒12.30 Lunchpaus

12.30‒13.30 Indikatorer som stöd för ledningen: hur väljer man rätt indikatorer?
Pirjo Mustonen, utvecklingsdirektör, EFSVD

13.30‒14.00 Patient- och klientsäkerhetens kostnadseffektivitet
Antti Malmivaara, MKD, professor, THL

14.00‒14.20 Rapportens slutsatser och rekommendationer
Maria Virkki, projektledare, VSVD

14.20‒15.00 Panel: Kan Finland bli ett modelland för utnyttjande av information, inte för lagring av information?
Ordförande: Matti Bergendahl, sjukvårdsdistriktets direktör, EFSVD
Panelister: Kaisa Halinen, medicinalråd, SHM; Markku Tervahauta, generaldirektör, THL; Paulus Torkki, biträdande professor, Helsingfors universitet; Riikka-Leena Leskelä, forskningsdirektör, NHG; Vesa Jormanainen, ledande sakkunnig, THL

15.00 Avslutning