Slutrapporten för VN TEAS-projektet om patient- och klientsäkerhetens lägesbild och uppföljningsförfaranden

Slutrapporten för VN TEAS-projektet om patient- och klientsäkerhetens lägesbild och uppföljningsförfaranden finns på webbplats Tietokayttoon.fi.