Nivåmätning

Undvik vårdskador via kunskap!

Det har inte gjorts någon riksomfattande utredning i Finland om farliga situationer inom hälso- och sjukvården. Uppskattningen av antalet farliga situationer bygger på bedömningar som gjorts utifrån internationella undersökningar.

För att kunna utreda nivån på patient- och klientsäkerheten bör det göras en tvärsnittsstudie med enhetliga metoder och nationellt fastslagna mätare. Resultatet av nivåmätningen visar var det lönar sig att sätta in utvecklingsåtgärder.

Nivåmätningen kommer att basera sig på bland annat de metoder och mätare som användes i en övergripande patientsäkerhetsundersökning i Vasa sjukvårdsdistrikt 2017.