Sjukhusdödsfall som kan förhindras

Sjukhusdödligheten är en internationell mätare för patientsäkerhet och vårdkvalitet. För att uppnå en bättre patientsäkerhet behöver vi kunskap om dödsfallen inom vården och om skeendena före döden.

Vi utvecklar en gemensam blankett för alla sjukhus utgående från ett formulär för utvärdering av sjukhusdödsfall som användes i en undersökning inom Vasa sjukvårdsdistrikt 2017.

När man undersöker dödsfall som kan förebyggas kan man upptäcka utvecklingsbehov inom sjukhusets verksamhet och vårdkedjorna. Det behövs också kunskap om adekvat vård i livets slutskede.