Om oss

Vasa sjukvårdsdistrikt har arbetat för patientsäkerheten i många år och 2019 grundades ett kompetenscenter för patientsäkerhet i enlighet med det mål som sjukvårdsdistriktets fullmäktige ställt upp. Det engelska namnet No-Harm Center ändrades till Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.

I maj 2020 beviljades utvecklingscentret ett treårigt statsunderstöd. Centrets verksamhet styrs, uppföljs och utvärderas av en styrgrupp som tillsatts av Social- och hälsovårdsministeriet.

Centret fick nationellt koordineringsuppdrag

År 2017 publicerade Social- och hälsovårdsministeriet en patient- och klientsäkerhetsstrategi 2017–2021. För att verkställa den behövs nationell koordinering och samarbete mellan experter inom patient- och klientsäkerhet.

Till centrets koordineringsuppgifter hör att

  • koordinera verkställandet av den nationella patient- och klientsäkerhetsstrategin
  • planera och utveckla mätningen och utvärderingen av förfarandena för patient- och klientsäkerhet i samarbete med olika social- och hälsovårdsaktörer
  • främja forskning, koordinera det nationella nätverket samt sprida forskningsrön och god praxis
  • delta i planeringen av utbildning och främja undervisningen om patient- och klientsäkerhet
  • främja patienternas och klienternas delaktighet
  • delta i internationellt samarbete.

Målet är ännu säkrare vårdtjänster för alla

Vi utvecklar patient- och klientsäkerheten i Finland evidensbaserat genom nationellt samarbete. Vi samarbetar med alla och delar med oss av fakta och resultat.

Vi hjälper till att utarbeta rekommendationer, handlingsmodeller och nya verktyg och förmedlar dem till yrkespersoner samt till patienter och klienter.

Kontakta oss

noharm(at)vshp.fi

Centrets experter