centrets experter

Formatet på våra e-postadresser är: förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Tanja Eriksson 
Utbildningsöverläkare
Specialist i allmänmedicin  
tfn 040 611 7571 

Jag bidrar med primärvårdens synvinkel. Till mina uppgifter hör att utveckla läkarnas grundutbildning och fortbildning.

Jag är utbildningsöverläkare också vid enheten för primärvård inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, där vår huvuduppgift är att utveckla hälsovårdscentralsläkarnas yrkesinriktade fortbildning i riktning mot en kompetensbaserad specialistläkarutbildning.

 

Hannes Friberg
Patientsäkerhetskoordinator
Akutvårdare YH
tfn 040 188 4097

Till mina uppgifter hör bland annat att utveckla kompetens- och behörighetshanteringen i akutprocesser. Min huvudsyssla är akutvårdare vid Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk i Jakobstad.

 

Tanja Hautala
Specialplanerare
HvM, yrkesinriktad studiehandledare, doktorand, Tammerfors universitet
tfn 040 194 8318

Jag deltar i olika projekt och forskningsprocesser kring utveckling av klient- och patientsäkerheten och strävar efter at utveckla undervisning och utbildning inom ämnet i samarbete med olika parter.

 

Tuija Ikonen
Forskningsledare, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet
Specialist i hälso- och sjukvård, thorax- och blodkärlskirurg
tfn 040 579 5482

Jag ansvarar för centrets verksamhet och ekonomi och är personaladministrativ chef. Till mina uppgifter hör också att främja utbildning och forskning och sköta internationella ärenden. Jag är också sakkunnigläkare vid Patientförsäkringscentralen.  

Ikonens professorsföreläsning vid Åbo universitet (på finska)

 

Merja Jutila
Patientsäkerhetskoordinator
Sjukskötare (högre YH)
tfn 040 182 8750

Jag ansvarar för utvecklingen av apparatsäkerheten vid centret. Jag arbetar också som instrumenterande sjukskötare på operations- och anestesiavdelningen vid Vasa centralsjukhus, så säkerheten vid operationer ligger mig extra nära hjärtat.

 

Jaana Kalliokoski
Servicechef
HvM, sjukskötare
tfn 040 542 4803

Jag är regional kontaktperson i frågor som gäller patient- och klientsäkerheten och ansvarar bland annat för att arrangera det regionala forskarnätverkets No Harm Bothnia-seminarier. Jag fungerar också som facilitator för utvecklingen av service i hemmet.

Därtill arbetar jag vid Vasa sjukvårdsdistrikts enhet för primärvård, där jag utvecklar den regionala specialiserade sjukvårdens närservice, stöder regionalt nätverkande och uppdaterar anvisningar.

 

Ulla Kalliokoski
Kommunikationsplanerare
EM
tfn 040 624 1295

Till mitt arbete hör att utveckla och genomföra kommunikationen. Jag skriver bl.a. pressmeddelanden, berättar om aktuella frågor på centrets webbplats och i sociala medier och hjälper till med annat som gäller kommunikation och evenemang.

 

Marianne Kuusisto
Koordinator för läkemedelssäkerhet
Farmaceut, FM, doktorand
tfn 040 579 9520

Jag utvecklar läkemedelssäkerheten och arbetar för en säker läkemedelsanvändning på nationell nivå i samarbete med andra aktörer bl.a. genom att öka kännedomen om läkemedelssäkerhet och förstärka kulturen kring en säker användning av läkemedel.

 

Tarja Pajunen
Specialsakkunnig
Sjukskötare
tfn 040 182 0904

Min uppgift är att främja patienternas och klienternas delaktighet och att organisera samarbetet med olika nätverk och organisationer. Jag leder också utvecklingslinjen för säkerställande av identifieringen.

Jag är med bl.a. i det nationella Nätverket för läkemedelsinformation, där jag särskilt arbetar för läkemedelsanvändarnas synvinkel och delaktighet vid säker läkemedelsbehandling.

 

Mari Plukka
Kvalitetschef, Vasa sjukvårdsdistrikt
Sjukskötare (högre YH), doktorand, Åbo Akademi
tfn 040 668 2212

Jag är ordförande för utvecklingscentrets utvecklingslinje för säkerställande av kompetens. I mitt arbete som kvalitetsdirektör koordinerar jag samarbetet för utveckling av säkerheten vid centret och social- och hälsovårdsenheterna i Österbotten. Jag medverkar också i flera nationella arbetsgrupper för säkerhet och kvalitet.

 

Maria Virkki
Projektledare
MD, specialist i barn- och infektionssjukdomar, EMBA
tfn 040 184 0714 / 044 719 5500

Jag leder projektet Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt (Patient- och klientsäkerhetens lägesbild och uppföljningsförfaranden) och fungerar som ledande expert vid förankringen av den nationella patientsäkerhetsstrategin och dess verkställighetsplan samt vid planeringen av innehållet för nästa strategiperiod. Jag är också patientsäkerhetsombud för HUCS specialupptagningsområde.

Min huvudsakliga tjänst finns i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun, där jag arbetar som kvalitets- och patientsäkerhetsöverläkare. Jag ingår också i Valviras nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, där SHM har utsett mig som ordinarie företrädare för medicinsk sakkunskap.