1. UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE

Finansieringen kan sökas av anställda på en kommun eller en samkommun inom Vasa sjukvårdsdistrikt som upprätthåller verksamhetsenhet för hälsovård (Vasa centralsjukhus, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, hälsocentraler inom Vasa sjukvårdsdistrikt) samt anställda på Gamla Vasa sjukhus. Ersättning för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå kan sökas av endast en person. Finansiering kan sökas av ledare eller medlem av en forskningsgrupp, eller en enskild forskare. Den eventuellt beviljade finansieringen allokeras till en person, som utnämns till projektchef för projektet. Den som söker om finansiering skall uppge personuppgifter, adress, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter, examina, arbetsgivaruppgifter, tjänsteställning eller arbetsuppgift.

 

2 UPPGIFTER OM FORSKNINGSGRUPPEN

 

Om den sökanden är medlem av en forskargrupp, skall den beskrivas. Forskningsgruppens sammansättning skall anmälas. Finansiering kan även ansökas, utan att man behöver tillhöra en forskningsgrupp.

 

Om forskargruppens kontaktperson är en annan än den sökande skall dennes kontaktuppgifter anmälas, eftersom alla eventuella förfrågningar och kompletteringar sköts via denna kontaktperson.

 

3 ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

 

Fullständigt namn på forskningen

Forskningens fullständiga namn på det språk som använts i forskningsplanen.

 

Förkortat namn på forskningen

Ett förkortat namn på forskningen som i huvudsak kommer att användas när man hänvisar till den.

Om forskningen har behandlats eller kommer att behandlas i etiska kommittén skall samma namn användas.

            

Publiceringsplan

Är syftet med forskningen att utarbeta en avhandling som monografi, delavhandling, publikationer eller utföra annan forskning? Handledaren för avhandlingen skall alltid namnges. Dessutom skall också handledarens adress/arbetsplats alltid anges.

 

4 TIDTABELL FÖR FORSKNINGEN

 

När inleds forskningen:

En sådan forskning som kräver ett utlåtande av etiska kommittén inleds officiellt först när arbetsgruppen gett ett positivt utlåtande.

 

Hur länge varar forskningen eller forskningens avslutningsdatum:

Uppskattad dag då patientkontakterna eller övrig insamling/analys av material är avslutad och slutrapport eller publikationer är gjorda eller avhandlingen är klar.

 

5 FINANSIERING

                     

Annan beviljad finansiering än statlig forskningsfinansiering för hälsoforskning.

Under denna punkt uppges övriga forskningspengar än de som ÅUCS/Vsvd  beviljat, när de beviljats och summan i euro. Här kan man även ange om det finns pengar kvar.

Övrig ansökt finansiering än VTR-anslag

Även andra aktuella ansökningar till andra finansieringskällor skall anges.

 

6 ETISKA KOMMITTÉNS BEHANDLING

                     

Godkänd i etisk kommitté

Under denna punkt anmäls vilken etisk kommitté som godkänt forskningen, när forskningen godkänts och beslutsprotokollets datum och ifrågavarande paragraf/punkt.

 

Sänts till etisk kommitté för behandling

Om forskningen inte har behandlats i etisk kommitté när ansökningen för forskningsanslaget lämnas, antecknar man under denna punkt att forskningen har sänts till etisk kommitté för behandling. Den ansvarande forskaren är skyldig att anmäla chefsöverläkaren genast när han fått beslutet till kännedom.

 

Sänds till etisk kommitté för behandling i ett senare skede

Ett alternativ enbart i speciella undantagsfall.

 

Behandlas inte i etiska kommittén

Om forskningen inte behandlas i etisk kommitté och inget utlåtande begärs, antecknas detta under denna punkt.

 

7 FORSKNINGSPLATS

Huvudsaklig forskningsplats

Forskningsplatsen är den organisation/enhet där forskningen i huvudsak utförs. Om forskaren och chefen för den huvudsakliga forskningsplatsen är olika personer, skall chefen för enheten där forskning sker vara medveten om forskningen. Chefen måste även godkänna att forskningen görs i utrymmen för ifrågavarande organisation/enhet.

Övriga forskningsplatser

Om en betydande del av forskningen görs någon annanstans än på den huvudsakliga forskningsplatsen, skall övriga samarbetsorganisationer/enheter anges.

Klinikgruppchefens godkännande

Klinikgruppcheferna för de huvudsakliga forskningsplatserna bör ha godkänt forskningen.

 

 

8 a) SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSPLANEN

 

Man bör fästa speciell uppmärksamhet vid sammanfattningen. Den skall kort och klart beskriva forskningens huvuddrag. Även bakgrund, mål och betydelse, metoder, förverkligande samt publiceringsplan skall uppges. Genom att läsa sammanfattningen skall man få en klar bild av forskningen, utan att behöva bekanta sig med bilagorna.

 

8 b) PUBLICERINGSPLAN

                     

En kort sammanfattning av alla artiklar som är avsedda att publiceras.

 

9 PRELIMINÄR PLAN ÖVER HUR ERSÄTTNINGEN FÖR HÄLSOFORSKNING SKALL ANVÄNDAS

 

Forskarens personliga lön och lön för övrig personal: här uppges forskarens och den övriga personalens egentliga lön + bikostnader x månad. Kontrollera alltid med HR att den totala lönesumman är korrekt.

 

Vid apparaturanskaffning anges bruttopriset.

 

10 SÖKANDENS UNDERSKRIFT

Datum och sökandens underskrift med namnförtydligande. En ansökning utan underskrift beaktas inte.

 

11 BILAGOR

  1. De saker som specificerats i denna ansökning av ersättning för hälsoforskning kan utelämnas i forskningsplanen
  2. Publikationsförteckning för de tre (3) senaste åren
  3. Sökandens meritförteckning eller matrikel
  4. Eventuella expertutlåtanden

 

23.10.2020 Redaktion_Toimitus