Interprofessionellt lärande (IPL, Interprofessional learning) är ett nytt pedagogiskt sätt att lära sig team- och kommunikationsfärdigheter. Enligt forskning och Vasa centralsjukhus system för anmälning av farliga situationer (HaiPro) beror merparten av de negativa händelserna på brister i kommunikation och samarbetet mellan olika yrkesgrupper. Då studerande redan under grundutbildningsfasen får lära sig de färdigheter som krävs för ett fungerande teamarbete har de lättare att anamma de samarbetsfärdigheter som krävs i det kliniska arbetet. I den här undervisningsmetoden lyfter man fram de roller som olika yrkesgrupper har i arbetslivet och därigenom fördjupas de studerandenas förståelse för den andra yrkesgruppens arbete. Ingen yrkesgrupp kan ensam bemöta patienters och klienters varierande behov.

Studerandena fick en positivare attityd till interprofessionellt lärande

I pilotprojektet som arrangerades på våren 2016 på Vasa centralsjukhus vårdavdelning T2 (ortopedi/traumatologi) deltog medicinestuderande från medicinska fakulteten vid Åbo universitet samt sjukvårdsstuderande från yrkeshögskolan Novia. Först valde den kliniska läraren i medicin ut en patient bland dem som samtyckt till att delta i projektet, varefter den här patienten intervjuades och undersöktes av studerande som arbetade parvis. Därefter utarbetade de en vårdplan tillsammans. Under undervisningsronden presenterade studerandena sedan deras förslag till vårdplan för lärarna och diskuterade vårdlinjerna i team. Även klinikläraren i vårdarbetet deltog i handledningen av de studerande. Efter undervisningsveckan fick de studerande ge feedback om pilotprojektet. Enligt responsen upplevde de studerande följande delområden som de ändamålsenligaste:
-    Den allmänna introduktionen av studerande
-    Upplysningen om projektet
-    Mötet mellan de studerande.

Dessutom lyftes följande positiva faktorer upp:
-    Studerandena kände sig välkomna till Vasa centralsjukhus och arbetsenheterna
-    Kvaliteten på handledningen och undervisningen upplevdes som god
-    Samarbetet med arbetsparet upplevdes som smidigt.

Framförallt möjligheten att bekanta sig med arbetsparet och utvecklandet av det interprofessionella samarbetet upplevdes som nyttigt. Inställningen hos studerandena i de bägge yrkesgrupperna blev under projektets gång mera positivt till det interprofessionella lärandet.

Utvecklingsmål:
-    Involveringen av patienterna i planeringen av den egna vården
-    Mer diskussion under undervisningsronderna
-    En tydligare rollfördelning och klassificering av uppgifter.

Dessutom upplevde de studerande att det behövs mera tid för undersökning av patienten och för planeringen av vården i team. Målet med projektet kunde presenteras i förväg för de studerande.

En fördomsfri inställning hos yrkespersoner är avgörande för en framgångsrik pilotering

På hösten fortsätter piloteringen på T2 och kommer också att introduceras på vårdavdelning T3 och A3 samt på barnavdelningen i modulerna A8 och A9. Målet är att det här undervisningssättet ska förankras på alla vårdenheter som erbjuder handledning av studerande vid sjukhuset. Under pilotfasen kom man fram till att trots att undervisningsperioderna har en stram tidtabell kan interprofessionellt lärande och interprofessionell undervisning inbakas i programmet. Vid introducering av en ny pedagogisk undervisningsmetod spelar inställningen hos undervisningspersonalen och en fördomsfri inställning hos yrkespersoner en avgörande roll. Utvecklandet av undervisningen kräver inte alltid stora ekonomiska investeringar, utan genom att omforma strukturer kan man uppnå önskat resultat. Ofta upplever studerande det som berikande och nyttigt att de får vara med och utveckla de praktiska undervisningsperioderna inom hälso- och sjukvårdsorganisationen.

22.09.2016 VKSadmin