Här nedan följer anvisningar angående yrkeshögskolornas examensarbeten som utförs i Vasa sjukvårdsdistrikt.

 

Ansvaret för handledningen av examensarbete eller lärdomsprov (examensarbete och mognadsprov) ligger hos yrkeshögskolorna och ska uppfylla de allmänna krav som ställs på forskning. Examensarbetet kan vara arbetslivsförankrat med Vasa centralsjukhus (VCS) som uppdragsgivare och med anknytning till aktuella teman, men studerande kan även delta i Vasa sjukvårdsdistrikts kvalitetsprojekt och/eller andra projekt. Strävan är att examensarbetet sammanlänkas med större forsknings och/eller utvecklingsprojekt.

 

Examensarbetet kan utföras i form av litteraturöversikt, en empirisk undersökning riktad till personal, befolkningen eller patientgrupp, eller som ett praktiskt examensarbete. Alla planeras i samarbete med överskötare, avdelningsskötare och avdelningspersonal. I det praktiska examensarbetet skapas evidensbaserat material, t.ex. anvisningar, studiematerial, något evenemang eller någon annan produkt. Ansvarsperson är serviceområdets överskötare och/eller avdelningsskötaren för den avdelning/enhet där insamlingen av material för lärdomsprovet sker.

* Teman för examensarbeten

 

Ansökande och beviljande av tillstånd

 Tillstånd att få utföra lärdomsprov ska ansökas med Vasa sjukvårdsdistrikts Word-blankett i god tid innan själva arbetet inleds. Anhållan med plan och eventuella bilagor (frågeformulär; intervjuplan) sänds som befogad fil per e-post till serviceområdets överskötare som beviljar, avslår eller framlägger krav på korrigeringar. Anhållan som däremot berör flera områden eller hela organisationen skickas till chefsöverskötaren för godkännande.

 

Planen ska bl.a. innehålla undersökningens syfte, målsättning och frågeställningar, teoretisk bakgrund (tidigare forskning, teoretiska referensram) undersökningens genomförande (material och metoder med bl.a. urval av deltagare, datainsamlings- och analysmetod), etiska överväganden och ev. bilagor.

* Ansökan om tillstånd (Word-dokument)

 

Alla ansökningar (även lärdomsprov/examensarbete) skickas numera till forskningsskötare Susann Brunell (tel. 040 649 3113) för genomgång och registrering

Susann Brunell

Sjukhusförvaltning/G4

Vasa centralsjukhus

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Presentation av resultat

En rapport om lärdomsprovet delges antingen i elektronisk form eller i pappersform till

● Den som beviljat tillståndet

● Ansvarspersonen på avdelningen.

 

Tillstånd att utföra ett examensarbete (en undersökning) förutsätter att det färdiga examensarbetet eller rapporten presenteras på t.ex. på en avdelningstimme. Personalen har även möjlighet att följa med på seminariet där studerandes examensarbete presenteras.

 

Avtal:

Avtal om examensarbete (nyttjanderätt):

 Avtal om examensarbete (nyttjanderätt).docx

 

Universitetsstuderandens blanketter för forskningstillstånd hittas från:

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for-vardgivare/for-forskare/ansokan-om-forskningstillstand2/   

 

 

Länkar till dokument som behövs:

Teman för examensarbeten

Ansökan om tillstånd (Word-dokument)

Avtal om examensarbete (nyttjanderätt).docx

 

Kontaktuppgifter

E-post: förnamn.efternamn@vshp.fi

Serviceområdet för bäddavdelningsvård: Överskötare Kosti Hyvärinen, 06-213 4350, 040-620 4823

(Inremedicinsk och neurologisk avdelning/E5, Onkologi, Jouravdelningen/Y1A, Hjärtavdelningen/Y1B, Kirurgiska bäddavdelningen/T2, Kirurgiska bäddavdelningen/T3, Kirurgisk bäddavdelning/A3, Avdelning för krävande rehabilitering och Avdelningen för specialgeriatri)

 

Serviceområdet för öppenvård: Överskötare Lisa Sundman, 06-213 2602, 044-660 8245

(Dagavdelningen/E4, Dialysavdelningen, Enheten för munsjukdomar, Fysiatriska avdelningen, HEVA, Kirurgiska pkl, Lung- och neuropolikliniken, Onkologisk pkl, Polikliniken för hudsjukdomar, Polikliniken för öron-, näs- och strupsjukdomar, Strålbehandling, Ögonenheten)

 

Serviceområdet för akutvård: Överskötare Saija Seppelin, 06-213 4303, 040-653 1726

(Akuten, Dagkirurgi, Hjärtstation, Hjärtövervakning/CCU, Instrumentvård, Intensiven/IVA, Operations- och anestesiavdelningen, Preop pkl)

 

Serviceområdet för psykiatri: Överskötare Tanja Jaakola, 06-213 4808,044-323 4808

(Psykiatrisk poliklinik, Akutpsykiatriska avdelningarna 1 och 2, Psykogeriatrisk avdelning 4, Psykiatrisk vård- och rehabiliteringsavdelning 5, Barnpsykiatrisk avdelning och poliklinik, Ungdomspsykiatrisk avdelning och polklinik) 

 

Serviceområdet för kvinnor och barn samt diagnostikcenter: Överskötare Birgitta Ivars, 06-213 1807, 044-323 2270

(Isotopmedicin, Klinisk fysiologi, Klinsika laboratoriet/Kemilaboratoriet, Kliniska laboratoriet/Klinisk mikrobiologi, Klinisk neurofysiologi, Patologiavdelningen, Provtagningsställen på sjukhuset och ute i distriktet, Röntgenavdelningen) och (Barnavdelningen/A8 och A9 och Hemsjukhuset för barn, Barnneurologiska enheten, Barnpolikliniken, Förlossning och gynekologiavdelningen, Förlossningssalen, Gynekologiska polikliniken)

 

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner: Överskötare Satu Hautamäki, 06-213 2599, 040-183 9093

(Avdelningssekreterartjänster, Servicepunkten, Vårdserviceenhet/Hemförlovningsskötarna, Vårdserviceenhet 1/Bäddavd., öppenvård, patienttransportörer, Vårdserviceenhet 2/Psykiatri, Vårdserviceenhet 3/Akuten, kvinnor och barn, diagnostikcentrum)

 

Serviceområdet för rehabilitering: Överskötare Heidi Kotanen, 06-213 4843, 040-486 7593

(Fysiatri och rehabilitering - Avdelningen för krävande rehabilitering, ergoterapi,närings-och talterapi, Tikotek och Regionala hjälpmedelscentralen)

 

Kvalitetschef: Mari Plukka, 06-213 4803, 040-668 2212

(Kvalitetsarbete, patientsäkerhet och vertyg, Riskhantering)

Kundbetjäningschef Sari West, 06-213 1721, 040-1628 706

(Kundbetjäning, klientråd, qpro responssystem, servicepunkten, minoritetsspråk)

T.f. sakkunnig i vårdarbetet: Anne Jaskari, 040-6203 974 (utvecklingsprojekt inom vårdarbetet)

Utvecklingschef: Tony Pellfolk, 040-128 6327

(Lean, Produktionsekonomi, Riskhantering och mätning)

Utvecklingsöverskötare: Susanne Salmela, 06-213 2402, 044-323 2402

(CLES, Jobiili, Studerandepraktik, Studerandehandledning samt Forsknings- och utvecklingsprojekt: bl.a. det nationella trycksårsstudien, vårdarbetets sensitiva mätare/kvalitetsregister)

12.02.2020 undervisningsöverskötare