Här nedan följer anvisningar angående yrkeshögskolornas examensarbeten som utförs i Vasa sjukvårdsdistrikt.

 

Ansvaret för handledningen av examensarbete eller lärdomsprov (examensarbete och mognadsprov) ligger hos yrkeshögskolorna och ska uppfylla de allmänna krav som ställs på forskning. Examensarbetet kan vara arbetslivsförankrat med Vasa centralsjukhus (VCS) som uppdragsgivare och med anknytning till aktuella teman, men studerande kan även delta i Vasa sjukvårdsdistrikts kvalitetsprojekt och/eller andra projekt.

 

Examensarbetet kan utföras i form av litteraturöversikt, en empirisk undersökning riktad till personal, befolkningen eller patientgrupp, eller som ett praktiskt examensarbete. Alla planeras i samarbete med överskötare, avdelningsskötare och avdelningspersonal. I det praktiska examensarbetet skapas evidensbaserat material, t.ex. anvisningar, studiematerial, något evenemang eller någon annan produkt. Ansvarsperson är serviceområdets överskötare och/eller avdelningsskötaren för den avdelning/enhet där insamlingen av material för lärdomsprovet sker.

* Teman för examensarbeten

 

Ansökande och beviljande av tillstånd

 Tillstånd att få utföra lärdomsprov ska ansökas med Vasa sjukvårdsdistrikts Word-blankett i god tid innan själva arbetet inleds. Anhållan med plan och eventuella bilagor (frågeformulär; intervjuplan) sänds som befogad fil per e-post till serviceområdets överskötare som beviljar, avslår eller framlägger krav på korrigeringar. Anhållan som däremot berör flera områden eller hela organisationen skickas till administrativa överskötaren för godkännande.

 

Planen ska bl.a. innehålla undersökningens syfte, målsättning och frågeställningar, teoretisk bakgrund (tidigare forskning, teoretiska referensram) undersökningens genomförande (material och metoder med bl.a. urval av deltagare, datainsamlings- och analysmetod), etiska överväganden och ev. bilagor.

* Ansökan om tillstånd (Word-dokument)

 

Presentation av resultat

En rapport om lärdomsprovet delges antingen i elektronisk form eller i pappersform till

● Den som beviljat tillståndet

● Ansvarspersonen på avdelningen.

 

Studeranden presenterar sin rapport t.ex. på avdelningens avdelningstimme, men personalen har även möjlighet att följa med på seminariet där studerandes lärdomsprov presenteras.

 

Avtal:

Avtal om examensarbete (nyttjanderätt):

 Avtal om examensarbete (nyttjanderätt).docx

 

Universitetsstuderandens blanketter för forskningstillstånd hittas från:

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for-vardgivare/for-forskare/ansokan-om-forskningstillstand2/   

 

 

Länkar till dokument som behövs:

Teman för examensarbeten

Ansökan om tillstånd (Word-dokument)

Avtal om examensarbete (nyttjanderätt).docx

 

17.11.2016 undervisningsöverskötare