Examensarbete

Här finns anvisningar angående yrkeshögskolornas Examens- , Progradu/ Magisterarbeten, som utförs på Vasa centralsjukhus

 

Yrkeshögskolans ansvar

Ansvaret för handledningen av examensarbete eller lärdomsprov (examensarbete och mognadsprov) ligger hos yrkeshögskolorna och ska uppfylla de allmänna krav som ställs på forskning

Etiska rekommendationer för examensarbeten för yrkeshögskolor uppdaterat 12.12.2019

 

Forskningsetiska delegationens (TENK) video om etikprövning av humanforskning

Examensarbetet kan vara arbetslivsförankrat med Vasa centralsjukhus (VCS) som uppdragsgivare och med anknytning till aktuella teman, men studerande kan även delta i Vasa sjukvårdsdistrikts kvalitetsprojekt och/eller andra projekt. Strävan är att examensarbetet sammanlänkas med större forsknings och/eller utvecklingsprojekt.

 

Teman för examensarbetet på Vasa centralsjukhus

Examensarbetet kan utföras i form av litteraturöversikt, en empirisk undersökning riktad till personal, befolkningen eller patientgrupp, eller som ett praktiskt examensarbete.

 

Samarbete mellan studerande och VCS

All planering skall ske i samarbete med överskötare, avdelningsskötare och avdelningspersonal. I det praktiska examensarbetet skapas evidensbaserat material, t.ex. anvisningar, studiematerial, något evenemang eller någon annan produkt. Ansvarsperson är serviceområdets överskötare och/eller avdelningsskötaren för den avdelning/enhet där insamlingen av material för lärdomsprovet sker.

Teman för examensarbeten

 

Förrän ansökan till VCS görs, skall forskningsplanen vara godkännt av yrkeshögskolan eller universitetets representant/ examens handledare.

 

Ansökningen och  beslutet av tillstånd

Tillstånd att få utföra lärdomsprov ska ansökas med Vasa sjukvårdsdistrikts Word-blankett i god tid innan själva arbetet inleds, för det kan ta mellan 1- 4 veckor förrän beslutet för anhållan är klar.

 

Processen kring ansökan på Vasa centralsjukhus

Anhållan med plan och eventuella bilagor (frågeformulär; intervjuplan) sänds som bifogad fil med e-posten till serviceområdets överskötare och som cc till forskningsskötaren. Forskningsskötaren kontrollerar att all behövlig material till ansökningen finns med förrän hen sänder den vidare.

Undersöningsämnet avgör, vem som är den slutgiltiga godkännaren av forskningsansökan. Serviceområdets chef eller överskötare beviljar, avslår eller framlägger krav på korrigeringar.

Anhållan som däremot berör flera områden eller hela organisationen skickas till chefsöverskötaren eller till chefsöverläkaren för godkänning.

 

Forskningsplanen

Planen ska bl.a. innehålla undersökningens syfte, målsättning och frågeställningar, teoretisk bakgrund (tidigare forskning, teoretiska referensram) undersökningens genomförande (material och metoder med bl.a. urval av deltagare, datainsamlings- och analysmetod), etiska överväganden och ev. bilagor.

Ansökan om tillstånd (Word-dokument)

 

Kontakuppgifter och signeringar som skall finnas i forskningsansökningen till Vasa centralsjukhus

I ansökningsblanketten för examensarbete skall det framgå också läroinrättningens handledarnas namn, telefonnummer och e-postadress, samt datumet för när parterna har kommit överrens om ansökningen till VCS. Ifall studerande har varit i kontakt med personer på VCS om examensarbetet kan dessa personers  kontaktuppgifter anges i ansökningsblanketten.

Till slut skall studerande själv signera ansökan på dokumntets första sida under datum för när ansökningen gjorts.

Handledarna signerar i kolumnen, på sida 2 där det skall framkomma handledat´rens uppgifter.

Kontaktpersoner på VCS

Alla ansökningar (även lärdomsprov/examensarbete) skickas numera till forskningsskötare Susann Brunell  för genomgång och registrering

Susann Brunell

Sjukhusförvaltning/XA1

Vasa centralsjukhus

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa

förnamn.efternamn@vshp.fi

Frågor

Ifall du har frågor kring din ansökan, ta kontakt med forskningsskötaren på mobilen, 040 649 3113 eller via e-post så hjälper hon dig.

 

Presentation av resultat

En rapport om lärdomsprovet delges antingen i elektronisk form eller i pappersform till

● Den som beviljat tillståndet

● Ansvarspersonen på avdelningen.

Tillstånd att utföra ett examensarbete (en undersökning) förutsätter att det färdiga examensarbetet eller rapporten presenteras på t.ex. på en avdelningstimme. Personalen har även möjlighet att följa med på seminariet där studerandes examensarbete presenteras.

 

Avtal

Avtal om examensarbete (nyttjanderätt):

 Avtal om examensarbete (nyttjanderätt).docx

Universitetsstuderandens blanketter för forskningstillstånd hittas från:

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for-vardgivare/for-forskare/ansokan-om-forskningstillstand2/   

Länkar till olika dokument som möjligen är till nytta

Teman för examensarbeten

Ansökan om tillstånd (Word-dokument)

Avtal om examensarbete (nyttjanderätt).docx

Kontaktuppgifter på VCS

E-post: förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Centret för patient- och klientsäkerhet No Harm Bothnia

Forskningsdirektör Tuija Ikonen, MD, professor i patientsäkerhet

040-579 5482

Serviceområdet för bäddavdelningsvård

Överskötare Kosti Hyvärinen, 06-213 4350, 040-620 4823

(Inremedicinsk och neurologisk avdelning/E5, Onkologi, Hjärtavdelningen/Y1B, Kirurgiska bäddavdelningen/T2, Kirurgiska bäddavdelningen/T3, Kirurgisk bäddavdelning/A3, Avdelning för krävande rehabilitering och Avdelning för specialgeriatri

Serviceområdet för öppenvård

Överskötare Lisa Sundman, 06-213 2602, 044-660 8245

(Dagavdelningen/E4, Dialysavdelningen, Enheten för munsjukdomar, Inremedicinska polikliniken (pkl), Kirurgiska polikliniken, Lung- och neuropolikliniken, Onkologisk pkl, Polikliniken för hudsjukdomar, Polikliniken för öron-, näs- och strupsjukdomar, Polikliniken för munsjukdomar, Socialarbetarenheten, Strålbehandling, Ögonenheten)

Serviceområdet för akutvård

Överskötare Saija Seppelin, 06-213 4303, 040-653 1726

(Akuten, Dagkirurgi, Hjärtstation, Intensiv- och övervakningsavdelning, Instrumentvård, Operations- och anestesiavdelningen, Preoperativa

Serviceområdet för psykiatri

Överskötare Tanja Jaakola, 06-213 4808,044-323 4808

(Psykiatrisk poliklinik, Akutpsykiatriska avdelningarna 1 och 2, Psykogeriatrisk avdelning 4, Psykiatrisk vård- och rehabiliteringsavdelning 5, Barnpsykiatrisk avdelning och poliklinik, Ungdomspsykiatrisk avdelning och polklinik) 

Serviceområdet för kvinnor och barn samt diagnostikcenter

Överskötare Birgitta Ivars, 06-213 1807, 044-323 2270

(Isotopmedicin, Klinisk fysiologi, Klinisk neurofysiologi, Patologiavdelningen, Röntgenavdelningen) och

(Barnavdelningen/A8 och A9 och Hemsjukhuset för barn, Barnneurologiska enheten, Barnpolikliniken, Förlossning och gynekologiavdelningen, Förlossningssalen, Gynekologiska polikliniken, Mödrapolikliniken)

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner

Överskötare Satu Hautamäki, 06-213 2599, 040-183 9093

(Avdelningssekreterartjänster, Servicepunkten, Vårdserviceenhet/Hemförlovningsskötarna, Vårdserviceenhet 1 [Bäddavd., öppenvård, patienttransportörer], Vårdserviceenhet 2 [Psykiatri], Vårdserviceenhet 3 [Akuten, kvinnor och barn, diagnostikcentrum])

Serviceområdet för rehabilitering

Överskötare Heidi Kotanen, 06-213 4843, 040-486 7593

(Fysiatri och rehabilitering, Ergo-, närings-och talterapi, Tikotek och Regionala hjälpmedelscentralen)

Kvalitetschef

Mari Plukka, 06-213 4803, 040-668 2212

(Kvalitetsarbete, patientsäkerhet och vertyg, Riskhantering)

Kundbetjäningschef

Sari West, 040-1628706

(Kundbetjäning, klientråd, qpro responssystem, servicepunkten, minoritetsspråk)

Sakkunnig i vårdarbetet

Anne Jaskari, 040-6203 974 (utvecklingsprojekt inom vårdarbetet)

Utvecklingschef

Tony Pellfolk, 040-128 6327

(Lean, Produktionsekonomi, Riskhantering och mätning)

Utvecklingsöverskötare

Susanne Salmela, 06-213 2402, 044-323 2402

(CLES, Jobiili, Studerandepraktik, Studerandehandledning, Vårdarbetets sensitiva mätare och mätning samt andra forsknings- och utvecklingsprojekt)

26.04.2021 undervisningsöverskötare