Onsdag 18.3.2020 kl. 12:45

Vårdstuderande i slutskedet av sina studier kan ta kontakt till rekryteringen och Katja Veikkola på epost-adress: katja.veikkola@vshp.fi eller per telefon: 06-213 4162, 040-358 4162

 

Studerandes praktik inom Vasa sjukvårdsdistrikt vid ibruktagande av beredskapsplanen gällande Covid-19-coronavirusepedemi.

Vasa centralsjukhus avbröt studerandes praktik från 16.3.2020 på inrådan av infektionsläkaren.

 

Enligt beslut av Finlands regerings den 16.3.2020 och beredskapslagen träder rekommendationerna i kraft den 18.3 (https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset ):

  • Skolornas, läroanstalterna, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisning vid dessa inrättningar avbryts.
  • I stället för närundervisning ordnas undervisning och handledning vid alla universitet, yrkeshögskolor samt anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande utbildning i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt. sådana är bland annat distansstudier, digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier

 

Vasa 17.3.2020

Arja Tuomaala                                                            Susanne Salmela

chefsöverskötare                                                        utvecklingsöverskötare

 

Kom ihåg allmänna hygienregler! Se även Institutet för hälsa och välfärd:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/anvisningar-och-bestammelser/allmanna-hygienregler 

samt

www.thl.fi/tvattahanderna

www.thl.fi/hostaratt 

 

fredagen 13.3.2020

Studerande som den senaste veckan kommit hem från utlandet får inte komma på praktik. De ska vara fjorton (14) dagar i karantän, enligt lagen om smittosamma sjukdomar.

Studerande som känner sig förkyld eller flunssig ska inte heller komma på praktik.

Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov!

 

Studerande vid yrkeshögskolor eller yrkesläroanstalter som utför eller ska utföra sin praktik på centralsjukhuset

Social- och hälsovårdsmimnisteriet samt undervisnings- och kulturministeriet ger en rekommendation för att förhindra att coronaviruset sprider sig samt för att skydda yrkesutbildade personer och personer som hör till riskgrupper. Enligt rekommendationen ska anställda som har återvänt från resor i coronavirusets epidemiområde eller känner symtom på influensa stanna hemma med låg tröskel.

Vasa centralsjukhus följer ministeriernas rekommendation även i fråga om praktikanter. Om du har du influensaliknande symtom som passar in på coronaviruset eller vet eller misstänker att du har utsatts för viruset ska du följa THL:s anvisningar om hur du ska söka vård och ta kontakt med den kontaktperson som sjukhuset utsett för din praktikperiod.

SHM:s rekommendation:

https://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/suositus-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-oppilaitosten-henkilostolle-ja-tyonantajille-koronavirustilanteessa 

 

Välkommen att studera och praktisera vid Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus är ett betydande undervisningssjukhus inom vårdsektorn i sjukvårdsdistriktet, där blivande sakkunniga i vårdbranschen (vårdstuderande) med olika inriktningsalternativ utför sin praktik. Antalet praktikdagar år 2016 och 2017 var över 18 300.

Erfarenheter från praktik har en avgörande inverkan på studerandes studiemotivation och därför är det viktigt att arbetsplatserna satsar på studerandehandledning, inlärningsstöd och utvärdering. Det första steget i den här processen är att ge studerande handledning som är av god kvalitet (SHM 2009: 18). Enheterna utser handledare för varje studerande redan före praktikperioden. Dessa handledare har till uppgift att stöda studerandens inlärning samt yrkesmässiga tillväxt och utveckling under praktikperioden.

Dessa sidor innehåller information för studerande som ska utföra sin praktik eller studier på Vasa centralsjukhus. Tilläggsinformation om praktiska studier och praktikperioder fås av handledare och/eller särskilt nämnda kontaktpersoner.

Fyll i nedanstående dokument (tystnadsplikt och klädutdelning), underteckna och ta med dig till den första dagen på praktik. Personsignum ska emellertid inte skrivas på dokumentet för tystnadsplikt och sekretess, utan det ges alltid genom att visa körkort eller identitetsbevis.

 

MRSA:

Före studerande kommer på praktik till Vasa centralsjukhus, ska MRSA vara utredd.

  • Om studerande själv varit patient på ett utländskt sjukhus (inom 5 år) görs en screening av mrsa.
  • Arbetat/varit på praktik på ett utländskt sjukhus/vårdanstalt (inom 1 år) görs en screening av mrsa.
  • På samma sätt ska mrsa-prov tas om man arbetat i hemlandet i förhållande till mrsa, på ett endemiskt sjukhus (TAYS och TÖÖLÖ) eller vårdanstalt (inom 1 år).

Proven ska tas två olika gånger, två på varandra följande dagar, hos studenthälsovården.

Kom ihåg att ge en praktikutvärdering via CLES (se länken nedan) för den är viktig!

Öppethållningstider för klädutdelningen (Sandviken): må-fre kl. 6.30-8.30 och 12.00-13.30.

Allmän introduktion för vårdstuderande

Information om första praktikdagen:

Första praktikdagen för studerande på grund- eller profileringsnivå (20.2.2020).docx

 

 Praxis gällande arbetskläder

Studerande kvitterar ut dräkter, nyckel till klädskåp samt passagenyckel (röd) med begränsade rättigheter (fungerar endast till klädutdelningen och omklädningsrummet som delas av 2 studerande) från klädutdelningen. Det är tillåtet att ta max. två (2) dräkter/gång - kom ihåg att tömma arbetsdräktens fickor innan du sätter dräkten i bykpåsen som finns i omklädningsrummet.

Nycklarna returneras till klädutdelningen efter varje avslutad praktikperiod. Om arbetspunkten är obemannad när du returnerar nycklar, lämna då nycklarna i ett slutet kuvert i postlådan i F00. Glöm inte att akriva vem som är avsändare. Tappar du bort nyckeln så meddela klädutdelningen tel. 1206 eller 06-213 1206 så att den tas ur bruk, en nyckel kostar då 17 euro och en ny passagenyckel kostar 8,41 euro + moms. Avgiften för en nyckel som inte returenas är 34 euro + moms.

Efter avslutad praktikperiod ska du ge din CLES-utvärdering

18.03.2020 undervisningsöverskötare