Strategiska mål och visioner för Vasa centralsjukhus år 2018 är:

 • Den bästa patient-/klientupplevda kvaliteten i Finland.
 • Klienternas/patienternas  språkliga rättigheter tryggas.
 • Klienterna/patienterna ges en adekvat, effektiv och säker vård och vi betraktar vår klient/patient som en helhet.

 

 • Vi utvecklar vården av klienterna/patienterna på basis av evidensbaserad information och utvärderar vår verksamhet konstant.
 • Främjandet av servicetillgången genom realtida metoder, dvs. olika digitala lösningar, för uppföljning av servicetillgång är ett av de största utvecklingsområdena.
 • Funktioner som syftar till att bistå tvåspråkighet utvecklas.

 

 • En tillräcklig omfattande, serviceinritad, motiverad och klinisk kunnig personal med etisk kompetens. 
 • Personalens kompetens utvecklas systematiskt.
 • Nya sätt att främja välbefinnandet och trivseln bland personalen söks.
 • Personalen har en positiv inställning till utveckling, undervisning och forskning.
 • Vårdpersonalens kunskaper om evidensbaserat vårdarbete och forskning ökar.
 • Lean- och kundservicekompetensen utökas.

 

Utgående från de strategiska målsättningar presenteras förslag till teman för examensarbeten (se nedan) som har uppgjorts för att hjälpa studerande vid valet av tema.

 

Ämneshelheter för examensarbete inom social- och hälsovården

Studerande väljer från ämneshelheterna ett tema som intresserar och stöder inlärningen. Ämneshelheterna kan granskas ur olika kontextspecifika perspektiv.

Läroanstalten ansvarar för handledningen av examensarbetet. Studeranden bör diskutera det valda temaområdet med kontaktpersonen på fältet (se kontaktuppgifter nedan) som godkänner temat för sitt serviceområde. Läroanstalten ska även godkänna temat för lärdomsprovet.

 

1. KVALITET OCH PATIENTSÄKERHET

2. PATIENTCENTRERAD VÅRD/KLIENTCENTRERAD VERKSAMHET

3. PATIENTFLÖDE OCH VÅRDEFFEKTIVITET

4. NYA VERKSAMHETSSÄTT GENOM DIGITALA/HÄLSOTEKNOLOGISKA LÖSNINGAR

5. EVIDENSBASERAD VÅRD/VERKSAMHET

6. LEDARSKAP

7. GRUNDVÅRDENS KVALITET (STEPPI)

 

 

Kontaktuppgifter

E-post: förnamn.efternamn@vshp.fi

 

Centret för patient- och klientsäkerhet No Harm

Tuija Ikonen, forskningsdirektör, MD, professor i patientsäkerhet, 040-579 5482

 

Serviceområdet för bäddavdelningsvård: Överskötare Kosti Hyvärinen, 06-213 4350, 040-620 4823

Serviceområdet för öppenvård: Överskötare Lisa Sundman, 06-213 2602, 044-660 8245

Serviceområdet för akutvård: Överskötare Saija Seppelin, 06-213 4303, 040-653 1726

Serviceområdet för psykiatri: Överskötare Tanja Jaakola, 06-213 4808,044-323 4808

Serviceområdet för kvinnor och barn samt diagnostikcenter: Överskötare Birgitta Ivars, 06-213 1807, 044-323 2270

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner: Överskötare Satu Hautamäki, 06-213 2599, 040-183 9093

Serviceområdet för rehabilitering: Överskötare Heidi Kotanen, 06-213 2843, 040-486 7593

 

Kvalitetschef: Mari Plukka, 06-213 4803, 040-668 2212

T.f. sakkunnig i vårdarbetet: Anne Jaskari, 040-620 3974 

Utvecklingschef: Tony Pellfolk, 040-128 6327

Utvecklingsöverskötare: Susanne Salmela, 06-213 2402, 044-323 2402

13.11.2020 undervisningsöverskötare