Riskhantering i sjukhusorganisationer

 • I lärdomsprovet ska man beskriva teorin för riskhantering, gå igenom nuvarande modeller som används på sjukhus och inom övriga områden vid riskhantering. Lärdomsprovet resulterar i en konkret modell för en riskhanteringspolicy samt rutiner för hur risker kan hanteras i den alldagliga verksamheten. Dessutom ska man skapa en modell för utveckling av processer och hantering av risker i förändringssituationer.

Implementering av Lean-tankesättet i expertorganisationer

 • I lärdomsprovet ska man generellt beskriva teorin bakom Lean-tankesättet samt hur modeller för Lean-tankesättet kan tillgodogöras i service- och expertorganisationer. Beställarorganisationen önskar att produkten av lärdomsprovet ska erbjuda alternativ för hur Lean-tankesättet starkt kan tillgodogöras i nätverksarbete.

Vikten av mätning och fortlöpande uppföljning vid främjande av produktivitet och kvalitet

 • I lärdomsprovet ska man beskriva teorin för mätning och fortlöpande uppföljning. Av lärdomsprovet ska det också framgå vad som är den bästa praxisen för mätning och fortlöpande uppföljning då man strävar efter att förbättra patientsäkerheten, produktiviteten och kvaliteten.
 • I lärdomsprovet granskas betydelsen av patientsäkerhetsindikatorer för att utveckla hälsovården.

Hur påverkar kvalitetssystem vårdkvalitet och kostnadseffektivitet

 • I lärdomsprovet ska man ge en teoretisk bakgrund för kvalitet och kvalitetssystem. Lärdomsprovet ska innehålla en beskrivning av den praxis som används på sjukhus för att man ska uppnå en högklassig och kostnadseffektiv vård samt en beskrivning av huruvida kvalitetssystemet inverkar på en högklassig och kostnadseffektiv vård.

Mätare i vårdarbetet – hur påverkas vårdkvaliteten

 • I lärdomsprovet ska man granska och beskriva hur evidensbaserade mätare avsedda för vårdarbetet implementeras i den kliniska verksamheten.

Vårdpersonalens engagemang för säkerhetsrutiner

 • I lärdomsprovet kan mera vittomfattande utreda den problematik och det engagemang som anknyter till olika anvisningar.

Patientsäkerhet och organisationens värden/värdegrund

 • I lärdomsprovet kan man undersöka hur patient- och klientsäkerhetsfrågorna har kopplats till organisationens värden/värdegrund.
 • I lärdomsprovet granskas hur förändringar i patient- och klientsäkerhetstänkandet samt verksamhetssätt upplevs av organisationens arbetstagare och ledande tjänstemän.
 • I lärdomsprovet utreds olika former av patient- och klientsäkerhetstänkande (teknisk karaktär, förutsägande och adaptiv) och uppkomst av reciliens i organisationens patientsäkerhetskultur.
 • I lärdomsprovet utreds säkerställande av patient- och klientsäkerhet vid förändringar inom social- och hälsovården.
 • I lärdomsprovet utreds säkerställande av säkerheten av tjänster som ges på distans- och i hemmet.

Negativa händelser   

 • I lärdomsprov ska man analysera negativa händelser och de utvecklingsåtgärder som vidtagits på basis av dem. I lärdomsprovet kan man också analysera de faktorer som bidragit till uppkomsten av negativa händelser eller betrakta hur den person som anmält den negativa händelsen föreslagit att händelsen ska åtgärdas och hur rapportörens förslag har tagits i beaktande i de korrigerande åtgärderna.
15.11.2020 undervisningsöverskötare