Undersökningens S -D-vitamin-25-OH (S -D-25 1220) metodversion ändras fr.o.m. 17.9.2018.

Den nya metodversionen är mera specifik än den tidigare versionen och resultaten analyserad med den nya versionen korrelerar bättre med ID-LC-MS/MS-referensmetoden än förr. I regel blir resultaten lägre med den nya metodversionen jämfört med den tidigare versionen. Ändå kan enskilda patienters resultat bli högre än förr. I medeltal går undersökningens resultatnivå ned ca 10 %. Nivåändringen har betydelse främst hos patienter, vars resultatnivåer uppföljs.

I samband med detta förändras också undersökningens referensvärden så, att de motsvarar de senaste God medicinsk praxis -rekommendationerna.

 

Grupp Nya referensvärden (Tidigare referensvärden)
Allvarlig brist Under 25 nmol/l  
Brist Under 50 nmol/l (Under 40 nmol/l)
Anses vanligen som en tillräcklig koncentration 51 - 74 nmol/l (Litet intag 41 - 74 nmol/l)
Målkoncentration för patienterna med osteoporos 75 – 120 nmol/l (Tillräckligt intag 75 - 152 nmol/l)

 

Koncentrationer över 375 nmol/l är toxiska.

Barn borde inte ha koncentrationer över 250 nmol/l.

 

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

13.09.2018 Kliininen kemia