Laboratoriemeddelande 71/2020 • Pohjanmaa/Österbotten


Everolimus

För blodets everolimus (8505 B-Everoli) har Kommunförbundets nummer tagits i bruk 28.5.2020. Övrig undersökningsinformation är som tidigare.

6488 B -Everoli Everolimus, blod

Progesteron

Immunkemiska bestämningsmetoden för undersökningen S-PROG har bytts och mätningens nedre gräns höjdes fr.o.m. 9.6.2020, varefter lägsta halten som svaras är 0.7 nmol/l och detta inverkar även på referensvärdena.

2502 S -PROG Progesteron, serum
Referensintervall: kvinnor follikelstadiet under 2.8 nmol/l (tidigare 0.2 – 2.8 nmol/l) lutealstadiet 5.8 – 76 nmol/l (ingen förändring) postmenopaus under 0.7 nmol/l (tidigare under 0.4 nmol/l) män under 0.7 nmol/l (tidigare under 0.5 nmol/l)

IgG-index för likvor

Referensvärdets uttryck för undersökningen Li-IgG-Ind, som används vid diagnostisering av centrala nervsystemets inflammationstillstånd, förändras fr.o.m. 10.6.2020. Övre gränsen bevaras som tidigare och nedre gränsen utan större klinisk betydelse rapporteras inte längre. Sedan 2017 har inte Li-IgG-Ind hört till kriteriet för diagnostisering av MS-sjukdomen. I rekommendationen för MS-sjukdomens medicinska praxis används undersökningen som stöd för diagnostiken och förstorat index tyder på en patologisk immunologisk process i centrala nervsystemet.

3450 Li-IgG-Ind Immunglobulin G, index, likvor
Referensintervall: ≤ 0.70 (tidigare 0.2 – 0.7)

Referenser

MS-tauti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (hänvisat till 4.6.2020). Tillgänglig online: www.kaypahoito.fi

Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F ym. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018;17(2):162-173.

Likvors IgG/Alb-förhållande

Beräkningen av förhållandet IgG/Alb, som är av mindre klinisk betydelse, läggs till urvalet, vid sidan av förstahands undersökningen IgG-index. Undersökningen Li-IgG/Alb ska inte begäras enskilt, utan resultatet sätts i förhållande mot albumin mängden i samma prov vid bedömningen av möjlig intratekalisk IgG-produktion.

3290 Li-IgG/Alb Immunglobulin G:s och albumins förhållande, likvor
Delundersökningar: Li-IgG och Li-Alb (som svar rapporteras både Li-IgG/Alb och Li-IgG samt Li-Alb)  
Provinformation: Minimum 0.5 ml likvor i ett sterilt rör.
Referensintervall: ≤ 0.21

Ytterligare information

Noggrannare information om undersökningarna och deras tolkningar ombeds kontrolleras i elektroniska handboken.

Förfrågningar

Servicetelefonen för professionella 03 311 77800


Auni Collings, Specialområdes direktör

11.06.2020 Laboratorio2