• Grundar sig alltid på den offentliga hälsvoårdens bedömning
  • Man utgår från klientens funktionsförmåga och verksamhetsmiljö. Rehabiliteringen förankras i såväl verksamhetsmiljön som i närliggande tjänster: Regionala hälsocentraler, servicepunkter och koordinerande personer.
  • Definiera målsättningarna för rehabiliteringen.
  • I första hand klargörs om den offentliga hälsovården kan genomföra en rehabiliteringsperiod i egen regi, om inte, utreds hur servicen kan anordnas/köpas:

1. Servicesedel

2. Betalningsförbindelse

  • Definiera etappmål och förankra uppföljningen
  • Kontrollera rehabiliteringens villkor: lagar, finansiärer, lokala nätverk: konsultera socialarbetare och rehabiliteringshandledare!
  • Mångprofessionalitet: värdesätt och lyssna på rehabiliteringsklienten och andra professionella, kom överens om ansvaren
  • Vårdkedjornas existens, utveckling och kännedom om Gängse praxis- direktiven
  • Kvalitet för mångprofessionalitet: ICF-baserad modell
14.05.2020 Kuntoutusohjaus