text: Resultatområdeschef Peter Nieminen

De beslut som fattats på riksnivå har väckt oro och ovisshet hos många då det gäller den nuvarande och framtida operations- och jourverksamheten på Vasa centralsjukhus. Den goda nyheten är att nästan inget i verksamheten förändras, den heta dörren till jouren hålls öppen till samtliga specialiteter med jourverksamhet och operationsverksamheten fortsätter i praktiken i samma omfattning som tidigare.

I centraliseringsförordningen har man i fråga om vissa operationer fastställt ett minimiantal ingrepp som måste utföras för att man ska få utföra dem även i fortsättningen. Det här förutsätter att såväl remitterande läkare som klienterna är medvetna om att vi i Vasa kan erbjuda en bra operativ vård.

Våra operationsresultat är över hela linjen synnerligen jämförbara. Exempelvis i fråga om knä- och höftprotesoperationer placerar vi oss i toppen i nationella jämförelser. Konsekvenserna av centraliseringen av vården blir alltså synnerligen ringa inom de kirurgiska områdena, eftersom de mest krävande behandlingarna och rariteterna redan för länge sedan har centraliserats till universitetssjukhusen i enlighet med nivåstruktureringen av hälso- och sjukvården. Med tanke på canceroperationerna är den starka onkologiska kompetensen och det mångprofessionella bedömnings- och verksamhetssättet till fördel för Vasa, eftersom vi tack vare det kan se till att hela vårdprocessen i Vasa sköts av ”samma händer”. Själva operationen är bara en del av en mycket lång kedja av undersökningar, pre- och postbehandlingar.

På årsnivå genomför vi över 10 000 operationer, varav en fjärdedel som jouråtgärder. Av de elektiva (planerade) operationerna utförs redan över 60 % dagkirurgiskt. Det här är bland de högsta talen i vårt land. Vasa har också varit en föregångare för den verksamhet där patienten anländer till operation hemifrån (LEIKO): 97 % av alla patienter som ska genomgå en elektiv operation anländer till sjukhuset på samma morgon som operationen ska utföras.

I Vasa finns alla de operativa specialiteter som tillhandahålls på centralsjukhusnivå, varav den största till volymen är ortopedin där man på årsnivå har ett mål att utföra 600 ledprotesoperationer. Olika trauman sysselsätter också våra ortopeder, exempelvis så reparerar man cirka 100 höftfrakturer årligen. 

Mjukdelskirurgin omfattar många cancerbehandlingar. Inom gastrokirurgin utgör behandlingen av cancer i matsmältningskanalen en kärnuppgift, och vårdresultaten är i jämförelse med det övriga landet bättre än i genomsnitt (cancerregistret). På årsnivå genomför man dryga 200 åtgärder av cancer i matsmältningskanalen.

Allmänkirurgerna behandlar bröstcancerfall och genomför cirka 150 nya bröstcanceroperationer årligen. I båda dessa grupper har man en synnerligen välfungerande vårdkedja med uppföljningsprogram. Urologerna behandlar också rikligt med olika cancerformer vid sidan av andra manliga besvär, och hos oss kan vi behandla över 95 % av alla patienter. En neurokirurg från Åbo universitetssjukhus besöker Vasa månatligen både för att bedöma och operera patienter, varför det är synnerligen lätt och snabbt att få en neurokirurgisk bedömning i Vasa.

Kärlkirurgi är en specialitet som utvecklas i rask takt och har därför fått ett eget textavsnitt i det här nyhetsbrevet. Sköldkörteloperationerna i Vasa sköts av öron-, näs- och strupläkare med mikrokirurgiska färdigheter och som är vana att utföra även krävande näs- och öronoperationer. Våra ögonläkare utför över 1 000 starroperationer årligen, men även krävande behandlingar av ögonbotten.

20.11.2017 Redaktion_Toimitus