Kontrollista för inskrivning av patienter

Ankomstintervjun införs i Esko på blanketten för bakgrundsinformation. Informationen kompletteras under själva vårdperioden, t.ex. med hjälp av de mätare som används i vårdarbetet (NRS, FRAT, BRADEN, VAS).

 • Personuppgifter
 • Tidigare sjukdomar
 • Allergier, riskuppgifter
 • Rörelseförmågan innan ankomsten till sjukhuset
 • Boendeform
 • Hemhjälp, hemsjukvård, matservice
 • Kontroll av medicineringen
 • Hygien och utsöndring
 • De personliga föremål och hjälpmedel som patienten har med sig


Vid dokumentationen av ovan nämnda uppgifter bör man använda sig av alla befintliga datasystem (Oberon, Pegasos, KanTa) och patientens närstående.

Samtycken

 • Uppgifter i det gemensamma patientregistret (KanTa: samtycken/förbud)
 • e-recept

Utskrivningen/överflyttningen till fortsatt vård ska planeras aktivt under hela den tid då vården av patienten pågår. Vid behov konsulteras hemförlovningsskötarna.

 

Kontrollista för utskrivning av patienter

 • Beakta att utskrivningen kan förberedas i förväg samt att upplysningen av patienten/anhöriga kan påbörjas redan innan själva utskrivningen
 • Använd vardagsspråk i utskrivningssituationen
 • Bekräfta att patienten förstått målet och syftet med vården
 • Ge patienten möjlighet att ställa frågor

I samband med utskrivningen måste följande kontrolleras:                                                                                                        

 • Upplys patientens anhörig om att patienten kommer att utskrivas/behovet av en eventuell följeslagare
 • Upplys hemhjälpen, hemsjukvården eller vid behov någon annan vårdaktör om att patienten ska utskrivas
 • Beställ transport för patienten

Läkemedelsbehandling

 • Läkemedelslistan har uppdaterats och patienten har fått muntlig och skriftlig information om medicineringen
 • Marevan-kortet, anvisning om Klexane-injektioner vid behov
 • Bekräfta att patienten klarar av läkemedelsbehandlingen/det jourhavande apoteket och apotekets öppettider
 • Nödvändiga recept har förnyats och recept för nya läkemedel har skrivits
 • Avlägsna iv-kanylen, radera v.b. im och sc läkemedel från läkemedelslistan
 • Kontrollera att dosetten eller andra läkemedel som patienten eventuellt haft med sig följer med patienten då hon åker hem
 • Symtområd (t.ex. smärta, feber, illamående). Berätta om hur länge symtomen kan pågå, eller hur symtomen kan behandlas med medicin eller på annat sätt, t.ex. kallbehandling, lägesbehandling osv.

Slutbedömning av vårdarbetet

 • Dokumentera slutbedömningen av vårdarbetet som ansluts till KanTa
 • Använd blanketterna för bakgrundsinformation för att bekräfta att patienten har med sig sina personliga föremål.

Fortsatt vård:

 • Bekräfta att fortsatta undersökningar har programmerats och upplys patienten om kommande undersökningar. (Undersökningstider, telefontider, mottagningstider osv.)
 • Bekräfta att patienten känner till vilka symtom kräver att hon ska söka vård eller överhuvudtaget när hon ska söka vård
 • Bekräfta att patienten fått svar på alla genomförda undersökningar, om inte, så ska du bekräfta att patienten har en telefontid osv.
 • Anvisningar om gips- och/eller sårvård eller andra nödvändiga anvisningar om den fortsatta vården ges muntligt och skriftligt
 • Ge blanketten för infektionsanmälan (för opererade patienter)
 • Patienten känner till syftet med rehabiliteringen, eventuella funktionella begränsningar samt planerna för den fortsatta vården.

 

Patientens ges kontaktuppgifterna till den utskrivande enheten.

Intyg

 • Sjukledighet, varaktighet samt var patienten vid behov kan förlänga sjukledigheten, eller förnya b-intyget, reseintyget
 • Vid behov anvisas patienten till socialskötaren, t.ex. med FPA ansökningarna.
 • Nödvändiga intyg över lånade vårdförnödenheter (kryckor, sårsugar osv.)

 

Uppmuntra patienten att ge respons antingen med hjälp av webblanketten eller med responsblanketten.

 

Kontrollista för förflyttning av patienter mellan inrättningar

 • Ring den mottagande enheten innan patienten förflyttas (använd dig av ISBAR-metoden)
 • Upplys eventuellt även anhöriga om förflyttningen
 • Patienten ska vara försedd med ett id-armband under förflyttningen
 • Beställ transport för patienten
 • Även den personal som förflyttar patienten ska ges en muntlig rapport

 

Patienten ska åtminstone ha följande skriftliga dokument med sig

 • En förflyttningsepikris
 • En slutbedömning av vårdarbetet (ansluts till KanTa). I slutbedömningen görs en sammanfattning av patientens vård, rörelseförmåga, hjälpmedel samt de mätare som används i vårdarbetet (t.ex. näring (NRS), användning av smärtmätaren (VAS))
 • Dokumentera riskuppgifterna: Allergier och infektioner (mrsa osv.), bedömning av fallrisken (FRAT), hudens kondition och en bedömning av risken för liggsår (BRADEN)
 • Uppgifter över vad som gjorts under förflyttningsdagen (vilka mediciner patienten har fått, när patienten har ätit senast, vätskelista osv.)
 • En utskrift av patientens läkemedelsbehandling (utskriven via datasystemet), Marevan-kort, de senaste laboratorieuppgifterna, de senaste undersökningarna (rtg osv.)
 • Tider till fortsatt vård både i muntlig och skriftlig form
 • Kontaktuppgifter för den anvisande enheten

  

Bekräfta ännu att patientens personliga föremål förflyttas tillsammans med patienten till nästa vårdenhet.

Uppmuntra patienten att ge respons antingen med hjälp av webblanketten eller med responsblanketten.

16.09.2016 VKSadmin