Kvalitets- och patientsäkerhetsplanen baserar sig på det krav i hälso- och sjukvårdslagen enligt vilket en plan för kvalitetsledningen och verkställigheten av patientsäkerheten ska uppgöras. I den här planen iakttas den finländska lagstiftningen, riksomfattande rekommendationer, en god vårdpraxis samt speciellt de perspektiv och mål, som anknyter till utvecklandet av patientsäkerheten, och som definieras i den nationella patientsäkerhetsstrategin. De perspektiv som lyfts fram i patientsäkerhetsstrategin beträffande hanteringen av patientsäkerheten tas i beaktande på alla delområden i patientsäkerhetsplanen. Dessutom tas även de rekommendationer som den Europeiska unionen gett om patientsäkerhet i beaktande.

Kvalitets- och patientsäkerhetsplanen utgör en del av en större helhet som anknyter till riskhantering och kvalitetshantering. Med de metoder som framförs i planen, men också genom att utveckla patientsäkerheten strävar man efter, liksom vid kvalitetskontroll, till ett kontinuerligt utvecklings- och utvärderingsarbete som har till syfte att komplettera de angelägenheter som säkerställs med stöd av kvalitetssystemet. Det är organisationsledningen som ansvarar för att en patientsäkerhetsplan uppgörs och tas i bruk. Innehållet i planen ska utvärderas regelbundet och uppdateras då de krav som ställs på verksamheten förändrar. Det här för att planen, så bra som möjligt, ska betjäna det konsekventa arbetet som har till syfte att utveckla patientsäkerheten. 

Kvalitets- och patientsäkerhetsplanen består av tre olika delar, en patientsäkerhetspolicy, en beskrivning av patientsäkerhetssystemet och en instruktion om metoder och praxis som främjar patientsäkerhet. Avsikten med den patientsäkerhetspolicy, som beskrivs i den första delen, är att utveckla patientsäkerheten i hela sjukvårdsdistriktet, i den andra delen som berör patientsäkerhetssystemet beskrivs den verksamhet som har till syfte att främja patientsäkerheten i Vasa Centralsjukhus och i den tredje delen preciseras det här med detaljerade verksamhetsinstruktioner.

Plan för verkställande av kvalitetsledning och patientsäkerhet (2.10.2020)

25.10.2021 laatu