Vasa centralsjukhus ordnar årligen en kvalitetstävling för enheterna på sjukhuset. I år gick första priset till en arbetsgrupp som utvecklat behandlingen av akut smärta hos barn. Arbetsgruppen har skapat anvisningar för läkemedelsbehandlingen av akut smärta hos barn, men också för hur säkerheten och patientbelåtenheten ska uppföljas i vården.

Syftet med kvalitetstävlingen är att hitta nya, mindre eller större innovationer som gör arbetet smidigare, vid sidan av nya arbetssätt som gärna ska kunna introduceras på andra enheter. I år var temat öppet så innovationerna kunde anknyta till vilket tema som helst. Kvalitetstävlingen är öppen för alla enheter vid Vasa centralsjukhus och vinnaren i tävlingen väljs av sjukhusets kvalitetsteam. I år delade kvalitetsteamet ut sammanlagt 5 000
euro.

Det finns klara kriterier för hur tävlingsbidragen poängsätts. Det viktigaste kriteriet är patient-/kundperspektivet, sedan kommer fördelarna i det praktiska arbetet och till sist hur väl innovationerna kan användas på andra enheter.

I år gick första priset till den arbetsgrupp som utvecklat behandlingen av akut smärta hos barn. Arbetsgruppen har skapat anvisningar för läkemedelsbehandlingen av akut smärta hos barn, och har även utvecklat uppföljningen av säkerheten och patientbelåtenheten i vården. Den viktigaste motiveringen för valet av vinnare var de förbättrade möjligheterna att beakta barnens behov, välmående och positiva upplevelse av vården, vid sidan av främjandet av patientsäkerheten.

Andra priset gick till preoperativa polikliniken, som utvecklat dejourpatientens operationsförberedelser. Tredje pris gick till sjukhusets kommunikationsteam  och  förlossningsenheten, som tillsammans skapat informationsvideor för förstföderskor. Fjärde priset togs emot av den onkologiska polikliniken, som utarbetat en rutin för att främja läkemedelssäkerheten. Årets kvalitetstävling var den andra i ordningen.

 

27.01.2016 laatu