I Vasa sjukvårdsdistrikt har man tagit i bruk de rekommendationer som fastställs i handboken om säker läkemedelsbehandling. Dessutom har varje enhet uppgjort en läkemedelsbehandlingsplan.

Enheternas läkemedelsbehandlingsplaner finns på extranetsidan om patientsäkerhet(extranet.vasacentralsjukhus.fi)>>.

Vasa centralsjukhus har också en arbetsgrupp för säker läkemedelsbehandling som har som målsättning att standardisera praxisen för sjukhusets läkemedelsbehandling och förbättra säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Gruppen består av representanter för centralsjukhusets olika enheter och medlemmarna träf-fas regelbundet. Gruppens uppgift är att:

- Utvärdera säkerheten i läkemedelsbehandlingen och bedöma därmed förknippade risker

- Ge rekommendationer om utvecklingen av säkerhet i läkemedelsbehandling

- Upprätthålla innehållet i handboken Säker läkemedelsbehandling och informera om ändringar i innehållet

 

Love utvidgades från början av 2012 att gälla också yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning (närvårdare, primärskötare osv.)vid Vasa centralsjukhus. Yrkesgrupperna utför Lääkehoidon osaamisen perusteet/Grunderna i läkemedelskunskap i LOVe.

Handböcker om säker läkemedelsbehandling

Social- och hälsovårdsministeriet: Säker läkemedelsbehandling (www.stm.fi)>>

Vasa sjukvårdsdistrikt: Säker läkemedelsbehandling i Vasa sjukvårdsdistrikt (pdf)


Elektronisk blankett som används på Vasa centralsjukhus vid utarbetandet av läkemedelsbehandlingsplaner (word)

På Vasa centralsjukhus har vi aktiva läkemedelsansvariga som bedriver verksamhet i syfte att främja en säker läkemedelsbehandling och harmonisera praxisen i anslutning till läkemedelsbehandling. Ytterligare information för läkemedelsansvariga finns på Vasa centralsjukhus Extranet -> patientsäkerhet och säker läkemedelsbehandling.

Diplomarbetet Säker läkemedelsbehandling: beskrivning och analys av processen (på finska)

 

 

 

15.08.2017 laatu