I Vasa sjukvårdsdistrikt har man tagit i bruk de rekommendationer som fastställs i handboken om säker läkemedelsbehandling. Dessutom har varje enhet uppgjort en läkemedelsbehandlingsplan.

Vasa centralsjukhus har också en arbetsgrupp för säker läkemedelsbehandling som har som målsättning att standardisera praxisen för sjukhusets läkemedelsbehandling och förbättra säkerheten i läkemedelsbehandlingen. Gruppen består av representanter för centralsjukhusets olika enheter och medlemmarna träffas regelbundet.

Gruppens uppgift är att:

  • Utvärdera säkerheten i läkemedelsbehandlingen och bedöma därmed förknippade risker
  • Ge rekommendationer om utvecklingen av säkerhet i läkemedelsbehandling
  • Upprätthålla innehållet i handboken Säker läkemedelsbehandling och informera om ändringar i innehållet

 

Love utvidgades från början av 2012 att gälla också yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning (närvårdare, primärskötare osv.)vid Vasa centralsjukhus. Yrkesgrupperna utför Lääkehoidon osaamisen perusteet/Grunderna i läkemedelskunskap i LOVe.

 

Handböcker om säker läkemedelsbehandling

Social- och hälsovårdsministeriet: Säker läkemedelsbehandling (www.stm.fi)>>

Vasa sjukvårdsdistrikt: Säker läkemedelsbehandling i Vasa sjukvårdsdistrikt (pdf)


Elektronisk blankett som används på Vasa centralsjukhus vid utarbetandet av läkemedelsbehandlingsplaner (word)

På Vasa centralsjukhus har vi aktiva läkemedelsansvariga som bedriver verksamhet i syfte att främja en säker läkemedelsbehandling och harmonisera praxisen i anslutning till läkemedelsbehandling.

Visstidsanställda vikarier och studerande

25.10.2021 laatu