Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som visstidsanställd vikarie


Arbetar som legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, som sjukskötare. En legitimerad yrkesutbildad person avlägger fortbildning i LOVe: LOP, HCI, IV. På barnenheterna avläggs dessutom LAS och på psykiatrin PSYK. Delområden som ska avläggas i enlighet med läkemedelsbehandlingsplanen är PSYK, KIPU och ABO. LOVe-delområden som krävs på enheten bör vara dokumenterade i läkemedelsbehandlingsplanen.

Efter avslutad personlig utbildning (läkemedelsbehandlingens introduktion, teori, räkningar och praktiska prestationer) beviljas den legitimerade yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården ett tidsbegränsat skriftligt tillstånd, undertecknat av chefsöverläkaren, för genomförande av uppgifterna. Tillståndet är i kraft i 5 år från undertecknandet. De skötare, som inte deltar i intravenös infusions- och läkemedelsbehandling, blodtransfusioner eller med dem förknippade ingrepp och inte heller i läkemedelsbehandling som kräver smärtpump, beviljas i stället för tillstånd ett deltagarintyg, som har undertecknats av avdelningsskötaren.

 

Sjukskötar-, barnmorske- och hälsovårdarstuderande som tillfälligt utför uppgifter som tillhör en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården


Om en studerande tillfälligt utför uppgifter som tillhör en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, ska arbetsgivaren bedöma den studerandens färdigheter med beaktande av hur krävande läkemedelsbehandlingen på arbetsenheten är och ge den studerande behövliga rättigheter att dokumentera uppgifter i patientdatasystemen.

När en studerande tillfälligt utför uppgifter som tillhör en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården, definierar arbetsgivaren den studerandens rättigheter att genomföra läkemedelsbehandling. Då beaktas den studerandens färdigheter och läkemedelsbehandlingens svårighetsgrad på ansvarsenheten.


En sjukskötarstuderande ska ha avlagt 140 studiepoäng (2/3 av studierna) innan han/hon kan verka som vikarie för en sjukskötare (Valvira 26.10.2010), samt ha tillräckliga förutsättningar för att sköta ifrågavarande uppgift utgående från praktisk erfarenhet eller andra faktorer. (Bilaga 1)
Dessutom ska en studerande som vikarierar ha en skriftligt namngiven handledare, som följer, övervakar och handleder den studerandens verksamhet och utan dröjsmål ingriper i eventuella missförhållanden samt avbryter verksamheten om patientsäkerheten äventyras.


För att delta i läkemedelsbehandling (delning och administrering av p.o.-läkemedel) måste en studerande inom hälso- och sjukvården avlägga de utbildningar som krävs för att delta i läkemedelsbehandling: introduktion, LOVe (LOP och HCI) och praktiska prestationer. En sjukskötarstuderande har därmed samma tillstånd på enheten som en närvårdare. Efter avslutad personlig utbildning beviljas ett skriftligt deltagarintyg, som har undertecknats av avdelningsskötaren. Det är i kraft i 5 år från undertecknandet.
Obs. en sjukskötarstuderande kan inte heller i egenskap av visstidsanställd vikarie självständigt genomföra läkemedels- och infusionsbehandling eller blodtransfusionsvård. För i.v.-tillstånd krävs alltid att personen är en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och att personen har avlagt behövliga tilläggsutbildningar och praktiska prestationer inom läkemedelsbehandling.


Studerande som tillfälligt utför uppgifter som tillhör en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning

Sjukskötarstuderande som utför uppgifter som tillhör en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning kan delta i läkemedelsbehandling med en yrkesutbildad persons rättigheter. En yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning avlägger LOP-delen i LOVe-fortbildningen i enlighet med läkemedelsbehandlingsplanen. Efter avslutad personlig utbildning beviljas ett skriftligt deltagarintyg, som har undertecknats av avdelningsskötaren. Det är i kraft i 5 år från undertecknandet.


Närvårdarstuderande som verkar som vikarie deltar i regel inte i genomförande av läkemedelsbehandling. Om det för verksamheten på enheten är ändamålsenligt att en sådan vikarie administrerar färdigt doserade läkemedel, som administreras via naturlig väg till kunden/patienten, bör arbetsgivaren säkerställa vikariens kunnande.


Studerande som deltar i läkemedelsbehandling under handledd praktik och under perioder som omfattar inlärning i arbetet

Studerande verkar under sina handledares ansvar. Av sjukskötarstuderande, som deltar i läkemedelsbehandling under handledd praktik och under perioder som omfattar inlärning i arbetet, krävs tillräckliga teoretiska kunskaper och färdigheter i läkemedelsbehandling, vilka har förvärvats under utbildningen, samt felfria kunskaper i läkemedelsräkning. Det är läroanstaltens uppgift att säkerställa att studerande har tillräckligt kunnande inom läkemedelsbehandling och att ge handledning i studierna i färdigheter inom läkemedelsbehandling.

Närvårdar- och sjukskötarstuderande bör, då praktikenheten ber om det, påvisa omfattningen av sin utbildning i läkemedelsbehandling samt att han/hon har klarat av dessa studier och läkemedelsräkningen. I utbildningsarrangörernas och praktikenheternas avtal om handledd praktik och inlärning i arbetet beaktas den kunskapsnivå inom läkemedelsbehandling som krävs av studerande, deltagande i läkemedelsbehandling och uppställda inlärningsmål i fråga om läkemedelsbehandling. Studerande, som avlägger grundexamen inom social- och hälsovården (närvårdare), praktiserar läkemedelsbehandling som ingår i utbildningen under de perioder som omfattar inlärning i arbetet under omedelbar ledning och övervakning av handledaren på arbetsplatsen.

Sjukskötar-, förstavårdar-, barnmorske- och hälsovårdarstuderande som avlägger yrkeshögskoleexamen deltar dessutom på handledarens ansvar och under handledarens omedelbara övervakning och ledning i krävande läkemedelsbehandling, såsom intravenös infusions- och läkemedelsbehandling, insättning av en intravenös kanyl, genomförande av blodtransfusioner samt förberedande åtgärder i samband med dessa. Verksamheten tolkas som om handledaren själv skulle administrera läkemedlen. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid administrering av riskfyllda läkemedel, såsom insulin, cytostatika, narkotika och opioider. Av handledaren krävs behörig kompetens och tillstånd att genomföra läkemedelsbehandling.


Bilaga 1.
Att anställa en yrkeshögskolestuderande som vikarie för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

(För mer information, se statsrådets förordning 14.2.2008 om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården)
Förordningen trädde i kraft 1.6.2008.
I förordningen preciseras med vilka villkor en studerande kan arbeta inom hälso- och sjukvården.
En yrkeshögskolestuderande kan verka som vikarie för en legitimerad yrkesutbildad person, när två tredjedelar av både teoretiska och praktiska studier är avlagda i kronologisk ordning i enlighet med läroplanen.
Studiehelheter för några centrala yrken:
sjukskötare 210 sp. hälsovårdare 240 sp. barnmorska 270 sp. röntgenskötare 210 sp.
För att en studerande ska kunna verka som vikarie för en legitimerad yrkesutbildad person, måste han/hon som sjukskötare ha avlagt åtminstone 140 studiepoäng.
Det är på arbetsgivarens ansvar att:
• kontrollera den studerandens studieprestationer
• bedöma den studerandens förutsättningar att verka som ifrågavarande vikarie
• precisera den studerandens arbetsbeskrivning så att den motsvarar hans/hennes kunskaper och färdigheter
• följa, handleda och övervaka den studerandens arbete och vid behov omedelbart ingripa i missförhållanden
• namnge en handledare för den studerande
• utse en ansvarig legitimerad sjukskötare att verka i varje skift även som handledare för den studerande

13.01.2020 Potilasturvallisuus 2