Dessa allmänna anvisningar gäller följande cellprover: sputum-, urin-, ryggmärgsvätske-, finnåls- samt papa-prov.

Remiss

Blanketten ”Sytologiset näytteet – Cytologiska prov” används som remiss för sputum-, urin-, ryggmärgsvätske- och finnålsprov. Till papa-prov används blanketten ”Gynekologinen irtosolututkimus”. Ifall det tas flera cytologiprov av samma patient skrivs skild remiss för varje prov/burk in på datorn! Burkarna/glasen/remisserna bör åtskiljas med t.ex. nummer.

I remissen skall alltid följande uppgifter framkomma:

 1. Patientens namn och personbeteckning
 2. Provart och fiksativ
 3. Remitterande enhetens exakta adress
 4. Orsaken till provtagningen samt frågeställning
 5. Åtskiljning av burkar och/eller glas
 6. De viktigaste uppgifterna från anamnesen, laboratoriefynd, operationer och vård. Är provet brådskande skall det märkas ut tydligt i remissen. ”Arbetsdiagnos”

Prov

På provet (burken) bör följande uppgifter framkomma:

 1. Patientens namn och personsignum
 2. Provtagningsdatum
 3. Avsändare (enhet)
 4. Fiksativ och provart
 5. Burkens nummer, om det finns mer än en burk

Lufttorkade glas (=ofixerade) och papaglas skall märkas med patientens namn och signum på den matta skrivytan på varje glas. Skriv uppgifterna på samma sida av glaset som provet! Namnetiketter får ej användas, inte heller annat än blyertspenna. Glaset bör ha torkat innan det sätts i en transportask. (Objektglasens beställningskod från centrallagret: aluslasi matta V 2010521A) Ifall det tas flera cytologiprov av samma patient, bör burkarna/glasen/remisserna vara åtskilda med nummer eller dylikt.

Prov och remiss sänds samtidigt till laboratoriet och informationen i remissen bör överensstämma med informationen på provet.

Fixering av provet

Provet fixeras omedelbart efter provtagningen enligt gällande provs anvisning. Fixativet märks på remissen och provet. Försenad fixering försämrar kvalitén på provet och försvårar undersökningen. Allmänt direktiv: provet fixeras med 50-70% etylalkohol i förhållandet 1:1 Cytologiska prov får inte sändas ofixerade! Proven skall förvaras i kylskåp om de inte kan sändas direkt till patologen. När provet är fixerat håller det sig bra i kylskåp, t.ex. över helgen, när patologiavdelningen inte har öppet. Om provet sänds på en fredag bör man försäkra sig att provet anländer samma dag.

Enskilda provs anvisningar

RYGGMÄRGSVÄTSKEPROV: Provet – minst 1 ml – fixeras direkt i lika stor mängd 70% alkohol (i förhållande 1:1).

FINNÅLSBIOPSIPROV: knappa, ofärgade, klara finnålsbiopsiprov fixeras i 10 ml 50% alkohol. Rikliga prover fixeras i 1:1 50% alkohol. Sprutan och nålen sköljs med samma fixeringsvätska så att man får med de celler som eventuellt lämnat i nålen.  Om det finns rikligt med provmaterial kan en del av det penslas på objektivglaset och lufttorkas.

SPUTUMPROV:  Provet hostas direkt i provburken som innehåller minst 10 ml 70% alkohol och blandas väl. Det rekommenderas att undersöka tre efterföljande prov med en dags mellanrum.

URINPROV: Ren ICKE morgonurin (men urin som varit en timme i blåsan). Provet, 10-20 ml, blandas direkt i lika stor mängd 70% alkohol.

PAPA-PROV På glaset tas tre olika cellprov – det första tas från vagina m.hj.a. den runda ändan av spateln, det andra från portio m.hj.a. den andra, konkava ändan av spateln och det tredje provet tas från endocervix med borsten ämnad för detta. Vaginaprovet sätts på ändan av glaset, portioprovet i mitten och provet från endocervix sätts närmast skrivytan.

Provet fixeras omedelbart med fixerings-spray (t.ex. J.T.Baker Cervix Fiksative), obs! fiksativet på rätt sida glaset. Glaset bör ha torkat innan det sätts i en transportask. Papa-prov får inte sändas i samma transportlåda som formalinfixerade prov. Formalin-ångan orsakar färgnings-fel hos papa-prov.

17.08.2017 Redaktion_Toimitus