Remisser, 30 ml:s formalinburkar, biopsidynor och kuvert att skicka proven i kan beställas från histologiska laboratoriet.

 

REMISS

Proven bör alltid sändas tillsammans med remissen ”Remiss för vävnadsprov”.

 

I remissen skall alltid följande uppgifter framkomma:

 1. Patientens namn och personbeteckning
 2. Provtagningsdatum
 3. Remitterande enhet(ens exakta adress)
 4. Orsaken till provtagningen samt frågeställning
 5. Åtskiljning av burkarna (antal och innehåll)
 6. De viktigaste uppgifterna från anamnesen, laboratoriefynd, operationer och vård. Är provet brådskande skall det märkas ut tydligt i remissen.
 7. ”Arbetsdiagnos”

 

PROVTAGNING OCH HANTERING AV PROV

Som fixativ används 10% formalin. Fixativets mängd bör vara tio gånger mer än provets storlek. Provburken bör vara tillräckligt stor så att både provet och tillräcklig mängd fixativ ryms i burken. På detta sätt försäkras att provets form och vävnadsbyggnad bevaras så bra som möjligt. Provet skall placeras i fixativet genast efter provtagningen, eftersom försenad fixering försämrar provets kvalité och kan påverka undersökningen av provet! Biopsier kan läggas på biopsidynor i formalin. Då placeras dom med resektionsytan mot dynan. Prov skall inte placeras på hårda underlag (såsom plastbitar) i formalin, för de kan skada provet. 

Formalinprov bör förvaras i rumstemperatur. Du försäkrar väl dig om att locket till provburken är ordentligt fast, så att inte formalin läcker ut under transporten. Provet packas i minigrip-påse som läggs i kuvert för försändelse.

 

PROVINFORMATION

På provburken bör följande uppgifter framkomma:

 1. Patientens namn och personsignum
 2. Provtagningsdatum
 3. Avsändare (enhet)
 4. Burkens nummer, om fler än en burk är tagna vid samma ingrepp

 

Provet i sin helhet sänds till patologiavdelningen. Resektionsytor och övriga ytor som bör identifieras kan märkas m.hj.a. tusch, nålar eller trådar. Informationen i remissen bör överensstämma med informationen på provet.

Ifall det tas prov i många burkar, bör burkarna märkas med löpande nummer och motsvarande information nämnas i remissen. I remissen bör det komma fram vad som finns i varje burk.

 

FÄRSKPROV

Färskprov är ofixerade prov, d.v.s. prov som sänds till patologiavdelningens laboratorium utan formalin. Färskprov bör i regel inte sändas utifrån sjukhuset. Ifall färskprov trots detta vill tas, bör saken diskuteras med Vasa Centralsjukhus patologiavdelning innan provtagningen.

Kontaktuppgifter

Läge
D0
Histologiska laboratoriet
06 213 2582
30.05.2018 Patologia