Primärvårdsenheten hör som en del av sjukvårdsdistriktens administration till distriktens resultatområde inom förvaltning och försörjning. Enheten representerar primärvårdens perspektiv i specialsjukvården. Enhetens verksamhet grundar sig centralt på kommunernas primärvårdens och specialsjukvårdens gemensamma synvinkel på enhetens uppgifter.

Primärvårdsenhetens verksamhet i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen, 1326/2010, § 35 :

 • stöder kommunerna i planläggningen av hälsovårdsarrangemang.
 • stöder hälsobefrämjande verksamhet i nejden.
 • stöder samspelet mellan specialsjukvården, primärhälsovården och till anpassade delar socialvården.
 • stöder skapandet av regionens vård-, service- och rehabiliteringskedjor och anpassar ihop dem.
 • stöder forskning och utveckling som utförs inom områdets primärhälsovård.
 • stöder och ger sakkunnig hjälp i arbetsplatsskolningen och utvecklingen inom primärvårdens personalens kunnande.
 • förutser personalbehovet i verksamhetsområdet.

Primärvårdsenheten koordinerar uppgörandet och uppdateringen av planen för anordnande av hälso- och sjukvård inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Primärvårdsenhetens styrgrupp styr enhetens verksamhet (2013-2016):

 • Jukka Kentala (ordförande)
 • Leena Kettunen
 • Katri Palo
 • Arja Tuomaala
 • Sofia Svartsjö
 • Peter Riddar
 • Marjo Orava
 • Pia Wik
 • Auvo Rauhala
 • Christian Kantola
 • Marjo-Ritta Himanen
 • Maria Hammar

Vasa sjukvårdsdistrikt är medlem i Hälsofrämjande sjukhus i Finland r.f

Kontaktuppgifter

Läge
G4
Öppethållningstider
Ma-pe klo 8.00-15.45 / Mån.-fre kl. 8.00-15.45
06 213 1056
Kontaktuppgift

Överläkare Annemari Käräjämäki

Kontaktuppgift

Planeringschef Pia Wik

06 213 1809

21.08.2017 Redaktion_Toimitus