Gesällperiod: från social-och/ eller primärhälsovården till specialsjukvården eller från specialsjukvården till social- och/ eller primärhälsovården.

En samarbetsform mellan social- och primärvården inom VCS: s distrikt och specialsjukvården, vars viktigaste målsättning är:

 • Att uppdatera och fördjupa sig inom den egna professionen,
 • Att skapa samarbetsnätverk,
 • Att utveckla servicekedjor, att dra nytta av mångprofessionellt kunnande,
 • Gesällverksamheten är en praktiskt orienterad fortbildning.
 • Personal inom social- och primärvården (läkare/skötare/annan personal) kan bekanta sig med verksamheten inom en specialsjukvårdsenhet som de själva valt.
 • Läkare/skötare/annan personal inom specialsjukvården kan bekanta sig med verksamheten inom en social- och/eller primärvårdsenhet som de själva valt.
 • Gesällen fördjupar och uppdaterar sina kunskaper under perioden.
 • Under perioden lär man känna sina samarbetspartners och skapar samarbetsnätverk. ”Kända ansikten”.
 • Samtidigt får man ta del av andra verksamhetsmetoder och -möjligheter.
 • Gesällen fungerar som kontakt mellan den egna organisationen och gesällverksamhetsorganisationen.
 • Inom avdelningarna/enheterna har man på förhand klarlagt vilka ämnesområden gesällen skall bekanta sig med under perioden, en förhandsförfrågan har ifyllts.
 • Periodens innehåll kan uppgöras individuellt gällande önskemål och ändamål.
 • Perioden kan vara inriktad på en vård- och servicekedja, t.ex. rehabilitering av en neurologisk eller ortopedisk patient.

 

Förverkligande

 • Primärvårdsenheten fungerar som koordinator för verksamheten.
 • Då arbetsgivaren godkänt gesällverksamhetsperioden, meddelar den läkare, skötare eller annan person som hör till personalen sitt intresse till koordineraren.
 • Veckorna reserveras koncentrerat via Primärvårdsenheten, som samarbetar med kontaktpersonerna/avdelningsskötarna på ifrågavarande enheter. 
 • Perioden är en vecka (5 dagar) lång för introduktion och inlärning. (I vissa fall kan det vara fråga om en två veckors period (10 dagar). I dessa fall bör det föreligga både en speciell anledning och en högre förmans medgivande till periodens längd).
 • Gesällen får ung. 3 veckor före perioden ett frågeformulär att fylla i samt blanketter rörande tystnadsplikten (VCS: s överenskommelse om tystnadsplikt).
 • Före gesällverksamhetsperioden tillfrågas gesällen om de egna inlärningsmålen. Dessa uppgifter sänds till koordinatorn. Koordinatorn förmedlar uppgifterna till ansvarspersonen på ifrågavarande enhet, som på basen av målsättningarna utser en handledare, gör upp veckoprogram samt tar emot gesällen.
 • Gesällen deltar i avdelningens/enhetens verksamhet under ledning av handledaren. Gesällen deltar i verksamheten på handledarens ansvar. Handledaren har det primära vårdansvaret. 
 • Intyg utfärdas över perioden.
 • Feedback insamlas efter varje period.
 • Alla blanketter sänds på förhand från Primärvårdsenheten till gesällen.
 • Användarrättigheter till datasystem ges inte automatiskt till gesällen.
 • Personlig passernyckel ges inte åt gesällerna, eftersom de i huvudsak rör sig tillsammans med organisations personal.
 • Kostnader: INGEN deltagaravgift uppbärs för perioderna och gesällens egen arbetsgivare betalar lön och eventuella rese- och vikariekostnader.
23.12.2015 primärvårdsenheten