Regionalt nätverksverkssamarbete är en samarbets- och fortbildningsform mellan social- och primärvården inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Nätverksverkssamarbetet är en planenligt och målinriktad fortbildningsform, som förverkligas tillsammans med den mottagande enheten med beaktande av den nätverkande personens individuella och den egna enhetens målsättningar.

REGIONALT NÄTVERKSSAMARBETE INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

En samarbetsform inom social- och primärvården samt den specialiserade sjukvården i VSVD:s område, där de viktigaste uppgifterna är att:

• Uppdatera kunskaperna och fördjupa den egna yrkesinriktade kompetensen
• Skapa ett samarbetsnätverk
• Utveckla servicekedjor och att dra nytta av multiprofessionalitet.

En anställd inom social- och hälsovården kan välja en enhet som hon/han vill bekanta sig med.

• Den anställda fördjupar och uppdaterar sina kunskaper under besöksperioden.
• Syftet är att bekanta sig med en samarbetspart och skapa samarbetsnätverk. ”Bekanta ansikten”.
• Samtidigt bekantar man sig med varandras tillvägagångssätt.
• Perioden kan basera sig på individuella önskemål och mål eller utgå från vård- och servicekedjor.

FÖRVERKLIGANDET

• Förmännen fungerar som ansvarspersoner. Verksamheten koordineras av VSVD:s primärvårdsenhet.
• Nätverksperioden planerar man tillsammans med sin förman (information till arbetsenheten och information till arbetstagaren).
• Besöken bokas i samarbete med förmännen på respektive enhet och primärvårdsenheten.
• Besöks- och inlärningsperioden varar i huvudsak 1-3 dagar.
• Innan besöksperioden ska arbetstagaren uppge sina egna inlärningsmål (på en förhandsfrågeblankett), för att den mottagande enheten ska kunna utarbeta ett program för perioden.
• På den mottagande enheten ska en handledare utses för besökaren.
• Första dagen på den mottagande enheten ska ett sekretessavtal fyllas i.
• Feedback om perioden ges via en Webropol-förfrågan.
• Feedbacken skickas till förmännen på den egna och på den besökta enheten.
• Kostnader: INGEN deltagaravgift uppbärs för dylika perioder. Den egna arbetsgivaren står för eventuella vikariekostnader. Anhållan om resekostnader och ev. övriga kostnader görs enligt den egna arbetsgivarens anvisningar.
• Anhållan om arbets- eller skolningsledighet görs enligt den egna arbetsgivarens anvisningar.
• Arbetskläder tillhandahålls av den mottagande enheten, måltider kan intas till självkostnadspris.

KONTAKTPERSON

Primärvårdsenheten, VCS X-huset 2 vån. 
Maria Hammar, maria.hammar@vshp.fi , tfn: 040 180 1031
Jaana Kalliokoski, jaana.kalliokoski@vshp.fi, tfn 040 542 4803
Sekreterare Maria Maars, maria.maars@vshp.fi,  tfn 040 167 9070

09.03.2020 Redaktion_toimitus