Regionala hjälpmedelscentralen beställer och levererar, som en del av den medicinska rehabiliteringen, behövliga hjälpmedel till Vasa sjukvårdsdistriktets invånare. Hjälpmedelsanskaffningen styrs långt utgående från Erva-områdets upphandlingsavtal.

Primärhälsovårdens hjälpmedelstjänster

När hjälpmedelsbehov uppkommer, kan personen själv, anhörig eller vårdande instans ta kontakt med egen hälsovårdscentrals hjälpmedelsutlåning.

Den medicinska rehabiliteringens hjälpmedel lånas ut i enlighet med de nationella kriterierna. De nationella utlåningskriterierna för medicinska rehabiliteringens hjälpmedel kan man bekanta sig på sidorna för social och hälsovårdsministeriets publikation. Hjälpmedel som lånas ut är bl.a. rörelse-, hygienhjälpmedel och hjälpmedel för dagliga funktioner och olika ortoser.

För närmare anvisningar se vänligen Kuntoutumistalo.fi sidorna

Hjälpmedelscentralen

Remissförfarande gällande eldrivna hjälpmedel (minimikrav)

Tikoteket

01.10.2020 Kuntoutusohjaus