När möjlighet att använda eldrivna hjälpmedel kommer på tal med en rehabiliteringsklient, skall man redogöra för att en helhetsbedömning av hjälpmedelssituationen bör göras. För att påbörja specialsjukvårdens stegvisa process kring detta krävs en remiss av hälsocentralsläkaren eller specialsjukvårdens vårdande läkare. Det är många kriterier som skall uppfyllas och hjälpmedelscentralen tar ställning till helhetssituationen på basen av remissen innan beslut i frågan fattas.

Ur remissen bör framgå:

  • Ändamålet för vilken hjälpmedlet ansöks
  • Diagnos
  • Rörelse- och funktionsförmåga
  • Visus och synfält
  • Hörsel
  • Aktuell medicinering
  • Rusmedelsbakgrund
  • Uppskattning av kognitiva förmågan.

Det är på sin plats att bekanta sig med nationella kriterierna för beviljandet av hjälpmedel:

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet

Bedömning av nyttan och behovet av att röra sig med ett elburet hjälpmedel bedöms, hjälpmedlet utprovas, testas och användning instrueras på specialsjukvårdens hjälpmedelscentral och under hembesök. Man bedömer användarens förmåga att röra sig självständigt på lätta trafikleder och i glesbygden på landsvägskanten så att medtrafikanters trygghet kan garanteras och trafikrisker minimeras. Körhastigheten med elmoped eller elrullstol varierar mellan 6-15 km/h (jfr med långsam promenadtakt 3km/h). Man använder trottoar eller lätt-trafikled och följer fotgängares trafikregler.

Om såväl allmänna som statuskriterier uppfylls, sänds remissen elektroniskt/ på papper till:

  • Regionala Hjälpmedelscentralen, Serigatan 2, 65320 Vasa
30.10.2020 Kuntoutusohjaus