Vasa centralsjukhus avdelning för krävande rehabilitering

 

Remissinstruktion:

Minneslista för rehabiliteringsställningstagande:

  • Rehabiliteringsbehov förutsätter ingen specifik diagnos eller åtgärd utan grundar sig på vårdande läkares, specialarbetstagares och klientens gemensamma målinriktade strävan efter förbättrad funktionsförmåga.
  • Rehabiliteringsperioden omfattar inte krävande omedelbara undersöknings- eller vårdåtgärder
  • Största delen av klienterna är neurologiskt insjuknade eller har genomgått en ortopedisk åtgärd (t.ex. höftfrakturoperation) och är i behov av en mångprofessionell rehabilitering.
  • Vi erbjuder rehabiliteringsperioder via remissförfarande från hälsocentralerna i hela Österbotten eller direkt via intern telefonkontakt från sjukhusets övriga avdelningar.

 

  • Remissen eller telefonerbjudandet riktas till:

     Avd.läkaren        040 568 3466

     Avd.skötare        040 183 5052

     Neur.överläkare 06 213 6886

 

Överväg remittering om:

  • Rehabilitering inte finns att tillgå eller inte kan verkställas inom öppna vården
  • Rehabiliteringen har en eller flera definierade målsättningar.
  • Om det för att nå rehabiliteringsmålsättningen behövs många olika professioners täta samarbete
  • Om den som skall rehabilitera sig förmår vara en aktiv aktör i sin rehabiliteringsprocess.
  • Innan överflyttning: Ombesörj att vitalparametrier är tagna (temp, blodtryck etc.), planerad lab.uppföljning programmerad och att patienten fått fysioterapeutiska instruktioner via en första terapeutkontakt

Det är inte frågan om en vård av akut sjukdom, utan de centrala målsättningarna bör definieras utifrån rehabiliteringens målsättning (förknippad med funktionsförmågan, delaktighet och arbetsförmåga) och förutsätter en avancerad rehabiliteringsplan för att gå vidare.

 

Vasa Centralsjukhus 10.1 2020

 

Jukka Saarinen      Erno Lehtonen-Smeds          Hedvig Grannas-Honkanen

Överläk. inom neurologi  Överläkare, ortopedi     Rehab.överläkare          

                                                  

30.10.2020 Kuntoutusohjaus