© Vasa sjukvårdsdistrikt 2013.

Ansvariga för servicekedjan

VCS / barnsjukdomar

 • Överläkare Tarja Holm, specialiserande läkare Janne Burman, astmaskötare Nina Pöllänen, rehabiliteringshandledare Kristina Back-Kanev, fysioterapeut Marjo Tornikoski.

Primärhälsovården

 • Läkare Päivi Rinne Vasa hälsovårdscentral, läkare Gun Bjolin Korsholms hälsovårdscentral, läkare Kajsa Forsen Närpes hälsovårdscentral, astmaskötare Britt-Mari Kaarre Kristinestad.

Vårdens nivåindelning

 • 9/12 Enligt God medicinsk praxis (Käypä Hoito) -rekommendationen «Astma»1«Alle 3-vuotiaan ja 3 - 12-vuotiaan lapsen astman lääkehoidon porrastus»1 har specialhälsovården i huvudsak vårdansvar för de barn under skolåldern som behöver regelbunden medicinering. Primärhälsovårdens uppgift är att genom rådgivningen och skolhälsovården sköta den förebyggande vården och rådgivningen samt vid behov skicka till undersökning och vård.
 • Uppföljningen av barn i skolåldern som har god behandlingsbalans hör till primärhälsovården.

Diagnostiska undersökningar utförda inom specialsjukvården

 • Anamnes, kartläggning av allergener (eventuella saneringsråd), uteslutning av infektioner. Som laboratorieprov tvk (fullständig blodbild) och crp. Övriga undersökningar vid behov (Mycoplasma pneumoniae-, Chlamydophila pneumoniae- samt Bordetella pertussis- antikroppar, IgE, damm-IgE). Thx-rtg kan tas vid behov.
 • Hos över 10 år gamla 2 veckors PEF-uppföljning (båda veckorna med bronkodilator, salbutamol 0,4mg), astmaskötarens roll viktig (doseringsteknik, PEF-blåsteknik).
 • Hos över 7 år gamla spirometri med bronkodilationstest.

Indikationer för remiss till specialsjukvården

 • Återkommande utandningssvårighet, stridor, långvarig hosta (>6 veckor) eller ofta återkommande hosta.
 • < 3 år gamla med riskfaktorer för astma och två konstaterade obstruktioner (efter den första obstruktionen skrivs hem som öppnande medicin salbutamol via andningsbehållare, man lär ut inhalationstekniken redan i samband med behandlingen av den akuta obstruktionen).
 • < 3 år gamla med negativa riskfaktorer och tre konstaterade obstruktioner (efter den första obstruktionen skrivs som hemmedicinering öppnande salbutamol via andningsbehållare, man lär ut inhalationstekniken redan i samband med behandlingen av den akuta obstruktionen).
 • > 3 år gamla räcker som indikation till och med en konstaterad obstruktion i samband med antingen infektion, ansträngning eller allergenkontakt.
 • Till en remiss bifogas alltid uppgifter om tillväxten (tillväxtkurvor postas) och laboratorieproverna (laboratoriesammandrag) samt utlåtanden om eventuella röntgenbilder.

Eventuella undersökningar och behandling inom specialsjukvården

 • Spirometri/oskillometri + bronkodilatationstest
 • Springtest med spirometri / oskillometriuppföljning
 • NO vid utandning
 • Histaminprovokation
 • Pricktest
 • Inom specialsjukvården fastställs diagnos, ges astmainfo (barnläkare, astmaskötare) och vid behov konsulteras rehabiliteringshandledare, fysioterapeut, socialarbetare och näringsterapeut.
 • Instrueras i astmabokföring, hem-PEF-uppföljning (fr.o.m. 7 år ), att söka till kurser för nyinsjuknade, kurser för ungdomar och anpassningskurser, och ärenden angående specialersatta läkemedel och vårdbidrag samt i ärenden förknippade med sanering och yrkesval.
 • Medicineringen påbörjas, lämplig dos beräknas och riktlinjer planeras för uppföljningen i öppenvården eller vid behov fortsätter kontrollerna i specialsjukvården (minst 2 besök).

Generell nivåindelning inom vården

 • Astmarelaterad inflammation behandlas effektivt i tidigt skede med regelbunden antiinflammatorisk medicinering, de kvarstående astmasymtomen med öppnande medicin.
 • Efter en god symtomfri period på 6–12 månader kan man minska eller försöka pausa medicineringen och klara sig med enbart anfallsmedicinen samt med en periodisk läkemedelsbehandling under t.ex. pollentider.
 • Kontroller i specialsjukvården halvårsvis eller vid behov oftare.
 • Kontroll i primärhälsovården 1–2 gånger per år.

Inom primärhälsovården

 • Akut astmaanfall. Behandling vid akut obstruktion i första hand via andningsbehållare (för barn som väger mindre än 25 kg 0.6 mg salbutamol och för barn som väger mera än 25 kg 0.8 mg salbutamol tre gånger med 20 minuters mellanrum).
 • Endast tillfälligt vid behov anfallsmedicin och/eller säsongmässig antiinflammatorisk medicin. Diagnosen fastställs inom specialsjukvården.
 • Under vissa omständigheter kan behandlingen med astmamedicin påbörjas enligt God medicinsk praxis (Käypä Hoito) -rekommendationen efter att läkaren konstaterat återkommande obstruktiva bronkiter, varefter patienten ska överflyttas för uppföljning till barnpolikliniken.
 • Barn i skolåldern med god behandlingskontroll.

Inom specialsjukvården

 • Astmadiagnostik
 • Vid akut svårt astmaanfall som inte går över i primärhälsovården.
 • Barn under skolåldern med regelbunden astmamedicinering.
 • Svår astma
 • Dålig komplians och/eller rikligt med problem med andra allergisymtom.

Andra specifika omständigheter

 • Vid försämrad astmabalans (trots effektiverad behandling) kan patienten remitteras på nytt till uppföljning i specialsjukvården och vid behov till dagavdelningen på barnpolikliniken för en avdelningsperiod, där det finns möjlighet att konsultera specialarbetare (astmaskötare, fysioterapeut, rehabiliteringshandledare, psykolog, socialarbetare).

Litteratur

 1. Astman Käypä Hoito-suositus. «Astma»1
 2. Lasten astman diagnostiikka ja hoito. Lääkärin käsikirja «Lasten astman diagnostiikka ja hoito»2
 3. Lapsen akuutin uloshengitysvaikeuden ja astmakohtauksen hoito. Lääkärin käsikirja «Lapsen akuutin uloshengitysvaikeuden ja astmakohtauksen hoito»3
09.03.2020 Redaktion_toimitus