© Vasa sjukvårdsdistrikt 2013. Uppdaterad 2018.

Ansvariga för vårdkedjan

Kontaktpersoner på Vasa centralsjukhus

 • Överläkare i barnsjukdomar,Tarja Holm, specialläkare i barnsjukdomar Lisa Kulppi, överläkare i hudsjukdomar Johanna Hagman, astmaskötare Nina Pöllänen.

Kontaktperson på Jakobstads sjukhus

 • Barnläkare Ann-Chalotte Hanner

Kontaktpersonerna i primärhälsovården

 • Överläkare i barnsjukdomar, Tuija Viitanen, social- och hälsovårdsverket Vasa stad
 • Läkare Fredrika Collander, Korsholms hälsovårdscentral
 • Sjukskötare Päivi Onnela, Kaskö hälsovårdscentral
 • Hälsovårdare Marie-Therése Bondén, Närpes stads barn- och familjeservice

Målsättning för vårdkedjan

Diagnostiska undersökningar och behandlingar som görs i primärhälsovården

 • Anamnes, symtomhistoria, symtomdagbok enligt behov, digitalbilder av eventuella betydelsefulla eksem.
 • Det är inte nödvändigt att utreda allergin om barnet mår bra och växer normalt, symtomen inte är betydelsefulla eller blir värre.
 • Smörjningsråd åt alla (se vårdkedjan Atooppinen ekseema, VCS extranet, och God medicinsk praxis–rekommendation Atooppinen ekseema (enbart på finska)
  • Baskräm minst x 2/dygn (snöbollssmörjningsråd).
  • Under 2 år: 1 % hydrokortisonkräm x 1–2/dygn i 3–7 dygn.
  • 2-15 år: mild eller medelstark kortisonkräm x 1/dygn i 1–2 veckor.
 • Vid behov blodprov (specifika IgE-antikroppar) eller remiss till VCS polikliniker för barnsjukdomar eller hudsjukdomar för pricktest.
 • Vid behov elimination av ett enskilt basfödoämne (mjölk, vete-korn-råg) samtidigt som en remiss innehållande tillväxtkurvor görs till specialsjukvården.
  • Misstanke om komjölksallergi: en ammande mamma sätts inte på specialdiet, uppföljning och ev. vård sker inom primärhälsovården om bröstmjölk är enda föda.
  • Vid användning av mjölkersättning påbörjas komjölkshydrolysat i 1–2 veckor, om symtomen avhjälps sänds remiss till specialsjukvården för provokoation (remissens skyndsamhetsklass 1-7 dygn)
  • Misstanke om spannmålsallergi: om tarmbesvär bör celiaki uteslutas.
 • Pollenkorsallergier: symtomen är vanligen lätta att upptäcka, testresultat bör tolkas rätt, undviker om symtom, vid behov antihistamin. Specialdiet eller läkarintyg är inte nödvändiga.
 • Födoämnen som orsakar enskilda symtom och som är näringsmässigt obetydliga kan tillfälligt undvikas, senare försöker man systematiskt återföra dem till kosten.
 • Näringsterapeutkonsultation görs vid behov.

Indikationer för en remiss till specialsjukvården

 • Främst misstanke om mjölk- och spannmålsallergi: diagnosen fastställs med eliminations-provokationstest.
 • Svåra symtom eller anafylaximisstanke.
 • Tillväxtstörningar.
 • Begränsad diet hos ett barn eller en ammande mamma.
 • Misstanke om svår nötallergi och man vågar inte provocera hemma.
 • Avslutning av eliminationsdieter lyckas inte med hemprovokation eller i primärhälsovården.
 • Övervägande av hyposensibilisering.

Centrala uppgifter som krävs i remissen

 • Anamnes:
  • varför tilläggsutredningar behövs
  • symtomhistoria
  • hur länge amningen varat, i vilken ålder tilläggsföda påbörjats och nuvarande kost
  • övriga sjukdomar
  • kärnfamiljen
  • eventuella behandlingar som prövas (smörjningar, elimination osv.).
 • Undersökningar:
  • hudens tillstånd
  • övriga fynd
  • tillväxtkurvo
  • eventuella laboratorieresultat.
 • Familjens kontaktuppgifter och ev. behov av en tolk.

Behandling i specialsjukvården

 • Diagnosen fastställs (se God medicinsk praxis-rekommendation "Ruoka-allergia (lapset)").
 • Enligt bedömning pricktest, blodprov (specifika IgE-antikroppar, komponentdiagnostik (sällan). Övervakad eliminations-provokationstest (som säkerställer diagnosen).
 • Läkemedelsrecept:
  • Specialersättning ad 2 år (+SVB-utlåtande).
  • Om barnet har enbart komjölksallergi, dieten annars är omfattande och barnet växer bra kan fr.o.m. 1 års ålder ges kalciumberikad soja-, havre- eller rismjölk som säljs i livsmedelsbutiker.
  • Antihistamin vid behov.
  • Adrenalinpenna vid anafylaxi.
  • Enligt specialläkares bedömning kalcineurininhibitor vid behov.
  • Rekommendationer för D-vitamin åt alla, kalciumtillägg vid behov.
 • Vid behov skolintyg för ett år.
 • Vid behov SVC-utlåtande för handikappbidrag.
 • Näringsterapeutkonsultation vid behov (åtminstone vid mjölk- eller spannmålsallergi).
 • Tidsbunden elimination, ny provokation med 6–12(–24) månaders mellanrum, enligt överenskommelse mjölk-, spannmålsallergi eller en svår reaktion i specialsjukvården.
 • Hyposensibilisering.

Centrala uppgifter som bör framkomma i feedbacken

 • En kopia av besökstexter (med patientens/ vårdnadshavarens) samtycke:
  • symtom,
  • nuvarande diet,
  • tillväxtuppgifter,
  • eventuella behandlingar/medicineringar,
  • fortsatt plan
 • Överflyttningsepikris när fortsatt vård och uppföljning överflyttas till primärhälsovården.

Fortsatt vård i primärhälsovården

 • Uppföljning: symtom, hudens tillstånd, barnets tillväxt.
 • Utvidgning av dieten, provokationer hemma.
 • Förnyande av recept.
 • Senast vid 4–5 års rådgivningsbesök bedömer man dieten: ny provokation x 1/år, existerar onödiga eliminationsdieter, baserar dieter sig på eliminations-provokation?
  • Målsättningen är att avskaffa eliminationsdieter före skolåldern.
  • I skolåldern skall grundfödoämnesallergier (komjölk, vete, korn, råg, havre eller ägg) basera sig på en eliminations-provokationstest som genomförts under en läkares tillsyn.
 • Fr.o.m. 6 år: vid behov en remiss (IgE-förmedlad allergi) till specialsjukvården för bedömning av behovet av hyposensibilisering (mjölk, vete).
 • Om motståndskraften försämras i ett senare skede, kom ihåg att utesluta astma och pollenallergi.

Litteratur

 • Ruoka-allergia (lapset). Käypä hoito-suositus. 2015.  
 • Atooppinen ekseema. Käypä hoito-suositus. 2016.
 • Lasten Ruoka-allergia -Oireista patomekanismeihin; Remes S., Kulmala P., Lääkärilehti 10.3.2017- 10/2017
 • Kenelle siedätyshoitoa; Kauppi P., Kukkonen A.K., Lääkärilehti 5.5.2017- 18/2017
 • Lasten allergiset sairaudet, Kaila M ym.
 • Lasten ruoka-aineallergiat hoitoketju, Vsvd 2014
 • Paassilta M, Järvenpää R, Ojanen V, Hyöty V, Pietilä S, Suoniemi K, Hasan T, Vehmaa-Suoja J, Mujunen S, Lassila P, Toijanen M, Schultz R, Hiltunen P. Lasten ruoka-allergian hoitoketju, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (18.6.2010). Lasten ruoka-allergian hoitoketju (PSHP)
 • Dunder T, Kuitunen M, Mäkelä M, Pelkonen A, Reijonen T, Valovirta E, allergiaohjelman sihteeristö. Lasten allergiat. Ohjeet ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta. Suomen Lääkärilehti 2011;18: liite 1-17.
 • Atooppinen ekseema, Hoitoketju, VKS extranet.
 • Kela
06.08.2018 Primärvårdsenheten