© Vasa sjukvårdsdistrikt 2018, uppdaterad 08/2018

Inom Vasa sjukvårdsdistrikts område ansvarar Vasa Centralsjukhus och Jakobstads sjukhus neurologiska kliniker för huvudvärkspatienternas specialsjukvård.

Okomplicerade migrän- och andra jämförbara huvudvärkspatienter sköts inom öppna vården enligt Gängse vårdföreskrifterna (Käypä hoito-rekommendationer) (hänvisning 1)

Primära huvudvärkssjukdomar: Migrän eller annat dylikt – ej vävnadsskador (hänvisning 2).

Sekundära huvudvärkssjukdomar: Huvudvärk som hänger ihop med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada i huvud- och nackområde t.ex. expansiviteter eller metabolisk-toxiska orsaker. Neuralgier i huvudet eller annan huvudvärk.

Vid okomplicerad huvudvärk rekommenderas inte i uteslutande syfte röntgenundersökningar av huvudet.  Sannolikheten för att hitta betydelselösa bifynd som leder till onödiga tilläggsundersökningar och t.o.m. behandlingar som trots allt inte förbättrar patientens livskvalitet, men förorsakar tilläggskostnader för hälsovården är stor (hänvisning 3). Diagnosticeringen av primär huvudvärk baserar sig på anamnes samt kliniska undersökningar. (hänvisning 1,2 och 4)

Utredning av huvudvärk i primärhälsovården

Akut: Under en vecka. Ny huvudvärk. Medvetandegrad normal.

Checklista:

 1. Symtom på subaraknoidal blödning
 2. Enligt VCS orienterande neurologiska status (hänvisning 5)
 3. Symtom på meningit/enkefalit
 4. Blodtryck
 5. Kontrollera att ögon, syn, ögontryck och/eller ljuskänslighet är normal, papiller.
 6. Utvärdera behov av specialsjukvård och bifoga alltid till remissen till VCS/neurologiska polikliniken punkt 1-21.

Punkt 1-3: Klara avvikande nya fynd -> remiss till inremedicinsk dejour.

Punkt 4: vid behov telefonkonsultation till inremedicinska dejouren.

Punkt 5: Avvikande ögonstatus -> telefonkonsultation  till ögonläkare (utanför tjänstetid ÅUCS)

Kronisk huvudvärk:  förutom de tidigare nämnda

 1. PVK, CRP, S-TSH, fB-gluk, S-Na, S-K, S-Ca, S-krea, NSO-RTG, utvärdering av bett

Omsorgsfull anamnes:

 1. Hur länge varar anfallet (sekunder, minuter, timmar, dagar) eller är anfallet fortgående
 2. Hur länge tar värkens utveckling till maximi (sekunder, minuter, timmar, dagar)
 3. Återkomst av anfallet (hur många/dag eller vecka)
 4. Försvinner den på natten

Lokalisering och natur

 1. Ett ställe. Var? Byter sida? Hela huvudet?
 2. Under tiden för anfallet bättre att gå eller ligga stilla i mörkt?
 3. Pulserande , tryckande, ilande eller gnagande?
 4. VAS 1-10?
 5. Synstörningar; ljus, färger, bortfall, dubbelbilder eller grått?
 6. Illamående/uppkastning? Känslighet för dofter, ljus eller oljud?(förvärrar dessa symtomen?)

Problem:

 1. Hårt anfall: Har alla relevanta anfallsmediciner testats och varför inte? Hurudan är medicineffekten; Ispåse. Metoklopramid, parasetamol/NSAID och triptaner (ensamt eller i kombination) och ibland inandning av syre. Opioider i praktiken kontraindicerade
 2. Huvudvärksanfall leder för ofta till t.ex. upprepade sjukledigheter: Har AT-blockare, betablockare, tricykliska mediciner och topiramat i relevanta doser prövats under minst 3 månader vardera? Varför inte?
 3. För stor användning av anfallsmediciner (regelbundet över 3 dagar/vecka) leder till värkmedicinhuvudvärk. Bör avvänjas. T.ex. Prednisolon 20 mgx1, 1-2 veckor vid behov som stödmedicin.
 4. Uppfylls kriterierna för migrän (hänvisning 1)

Källor:

 1. Käypä hoito: Migrän
 2. Lääkärin käsikirje: Päänsärky 11.5.2018. Markus Färkkilä
 3. Choosing Wisely American College of Radiology http://www.choosingwisely.org/clinician-lists/american-college -radiology-imaging-for-uncomplicated-headache/
 4. Lääkärin käsikirja: Jännityspäänsärky: 29.5.2018 Markus Färkkilä
 5. VCS orienterande neurologiska status

Vasa 27.8.2018

Neurologi överläkare Jukka Saarinen, neurologi biträdande överläkare Markus Lindroos

10.03.2020 Redaktion_toimitus