• Klinisk bedömning av den aktuella situationen
  • Observation av växelverkan inom familjen
  • Symptomkartläggning 
  • Neurofysiologisk- och avbildningsundersökning om det finns skäl att misstänka att somatisk sjukdom ligger till grund för symtomen
  • Bedömning av barnets utveckling
  • Konsultation till barn- och ungdomspsykiater om det finns misstanke om beteendeproblematik, ångest,depression eller brister i barnets/ den ungas psykosociala uppväxtmiljö
05.10.2017 Primärvårdsenheten