Nedanstående rekommendation baserar sig på gemensam överenskommen god praxis uppgjorda av servicekedjans arbetsgrupp. Målsättning med rekommendationen är att uppnå en god praxis för användning av symtomkartläggningsinstrument inom basservicen vid ADHD utredningar.

I God medicinsk praxisrekommendationen för ADHD finns även närmare information om frågeformulären och deras användningsområden.

ADHD symptomkartläggning

 • ADHD Rating scale (ADHD-RS IV)
  • Frågeformulär baserat på DSM IV diagnoskriterierna för ADHD,
  • Används i tidigt skede av utredning för att kartlägga symtomen,
  • Fylls i av föräldrar och skolpersonal,
  • Lämpar sig även väl för att bedöma effekten av behandlingar/ vård av barn i skolåldern,
  • Bifogas eventuell remiss till specialsjukvården för ställningstagande till ADHD diagnos.

ADHD-RS-symptomkartläggningsblankett   (på finska)

Formulär för bredare kartläggning av barnets utveckling och färdigheter  

 • Viivi 5-15 (Five to Fifteen, FTF)
  • Blankett för kartläggning av barnets utveckling inom olika delområden,
  • Passar som stöd i det skede av utredning när ställningstagande till diagnos är aktuell (d.v.s. senare skede av utredningen),
  • Fylls i av barnets föräldrar,
  • Kan även användas vid tilläggsundersökningar, d.v.s. vid misstanke om annan problematik hos barnet/ den unga,
  • Användningen av tillgänglig elektronisk version rekommenderas eftersom det underlättar tolkningen av resultaten.

Nordiskt formulär för utredning av barns utveckling och beteende  

Viivi-kyselylomake vanhemmille lapsen kehityksestä ja käyttätymisestä  

 • Kesky (kartläggning av koncentrationssvårigheter hos barn i skolåldern) är ett frågeformulär riktat till lärare, utvecklat för att utvärdera svårigheter med koncentrationsförmåga, uppmärksamhetsstörning och i exekutiva funktioner hos barn och unga i skolåldern.  

Formulär för kartläggning av den psykiska symptombilden

 • Frågeformuläret SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) är även anpassat för screening av ADHD symptom.
28.02.2020 Redaktion_toimitus