Bristande uppmärksamhet

 • koncentrationssvårigheter
 • verkar inte lyssna
 • svårigheter att följa instruktioner och att slutföra uppgifter
 • svårigheter att planera sina aktiviteter
 • undviker uppgifter
 • tappar bort saker
 • störs av olika stimuli
 • glömmer saker

Överaktivitet

 • motorisk rastlöshet,
 • tendens att fastna i aktiviteter.


Impulsivitet

 • otålighet
 • svårt att vänta på sin tur
 • avbryter andra eller uppför sig framfusigt
 • ”explosiv”


Problem med exekutiva funktioner

 • Bristande initiativförmåga
 • Bristande förmåga att planera
 • Svårt att avbryta eller byta aktivitet
 • Svårigheter att reglera styrka, hastighet eller precision


Spädbarnsålder  

 • gråtfylld,
 • svårigheter att reglera sömn och vakenhet

Lekålder (1-4 år)

 • rastlöshet
 • anpassningssvårigheter (t.ex. till gruppverksamhet)
 • trotsighet

Förskoleålder (4-7 år)

 • bristande koncentrationsförmåga
 • överaktivitet
 • svårt att ta till sig instruktioner


Skolålder

 • uppmärksamhetsstörning
 • överaktivitet
 • impulsivitet
 • beteendeproblematik
 • inlärningssvårigheter
 • aggressivitet
 • klumpighet

Ungdomsålder

 • ökad impulsivitet
 • asocialt beteende
 • psykisk ohälsa

 

05.10.2017 Primärvårdsenheten