© Vasa sjukvårdsdistrikt 2015. Uppdaterad 09/2016.

Servicekedjans ansvarspersoner

 • Johanna Hagman, överläkare i hudsjukdomar, Vasa centralsjukhus
 • Jaana Elberkennou, överläkare i allmänkirurgi, Vasa centralsjukhus
 • Clas-Göran Smeds, biträdande överläkare, Korsholms hälsovårdscentral

Målsättningar

 • minska onödig medikalisering av hudförändringar som hör samman med det naturliga åldrandet
 • utarbeta informationspaket om hudförändringar riktat till befolkningen
 • klargöra arbetsfördelningen mellan primärhälsovården och specialsjukvården, och sträva efter ett mångprofessionellt samarbete
 • utöka möjligheten till elektroniska konsultationer och videokonferenser
 • histologisk diagnostisering redan på primärhälsovårdsnivå
 • strukturerad eftervård i primärhälsovården och specialsjukvården, i enlighet med patientens diagnos
 • svara på fortbildningsbehovet för professionella

Viktiga diagnoser

 • Solkeratoser/ aktiniska keratoser (AK)
 • Basalcellcancer / ca basocellulare (BCC)
 • Morbus Bowen / ca squamo-/spinocellulare in situ
 • Skivepitelcancer/ ca squamo-/spinocellulare (SCC)
 • Malignt melanom
 • Andra hudcancertyper: Merkel cell carcinom, lymfom, Kaposis sarkom

Primärhälsovårdens ansvar och uppgifter

 • Granskningar av hudförändringar utförs inom primärhälsovården.
 • Cancerföreningarna  erbjuder även tjänster, samt har regelbundet kampanjer för granskning av födelsemärken (avgiftsbelagd tjänst).
  • Cancerföreningarna och hälsovårdscentralerna kommer sinsemellan överens om hur patientens fortsatta vård ordnas.
  • Den blankett som Cancerföreningen ifyller vid granskningstillfället, kan med patientens tillåtelse sändas till hälsovårdscentralen.

Undersökningar

 • I primärhälsovården bortopereras hudförändringar vilka bedöms enkelt kunna avlägsnas. I övriga fall görs biopsi.
 • Ifall det uppstår svårigheter att ta en biopsi på hudförändringar som finns på anatomiskt svårtillgängliga delar av kroppen (t.ex. hudtumörer vid ögonlock eller på genitala områden) remitteras patienten till respektive specialområde inom specialsjukvården (se rubrik: Vart riktas remissen)
 • Innan biopsi eller borttagning av hudförändringen görs bör noggranna mått noteras samt foton av hudförändringen tas. Obs. vid fotograftering:
  • ringa in hela den misstänka hudförändringen,
  • området bör vara anatomiskt lokaliserbart på foto
 • I PAD remissen bör framkomma kliniska grunduppgifter, bl.a.:
  • närmare beskrivning av vilka de förändringar är som noterats på hudområdet,
  • noggrann anatomisk lokalisation.
 • Melanom eller en snabbt växande hudtumör:
  • begär svaret på biopsin som brådskande,
  • invänta PAD svar och sänd brådskande remiss till specialsjukvården.

Anvisningar:

Märkning av hudprov för patologisk undersökning

Provbitstagning (”Ihokoepalan otto”, video länk)

Minneslista vid fotografering 

Behandlingar

 • Aldara ®, Zyclara ®, Picato gel ® eller Solaraze gel ®  lämpar sig väl för behandling av ytliga hudförändringar (solkeratoser/ aktiniska keratoser, ytlig basalcellcancer).
 • Förebyggande åtgärder (se patientanvisningar).

Indikationer för remiss till specialsjukvården

 • Histologiskt bekräftad malign eller premalign hudförändring, som inte kan behandlas inom primärhälsovården.
 • Obs, kom ihåg konsultationsmöjligheten till specialsjukvården, i enlighet med specialområde.

Viktig information som bör ingå i remissen

 • orsak till remissen och diagnos,  
 • hudförändringens tillväxthastighet,  
 • noggrann lokalisering och tydlig bild av hudförändringen,  
 • hudförändringens storlek (mm x mm) och tjocklek, ta speciellt fasta på hudförändringens verkliga gränser, t.ex. inte enbart på storleken av sårbildningen i hudförändringen,
 • ursprungligt PAD svar nödvändigt (ange provnummer och patologens namn),  
 • uppgifter om patienten:
  • allmäntillstånd,
  • sjukdomar,
  • allergier,
  • läkemedel (ange speciellt om patienten använder blodförtunnande läkemedel, t.ex. Marevan, acetylsalicylsyra, Plavix, Omega-3),
 • personuppgifter:
  • adress,
  • telefonnummer,
  • vid behov kontaktuppgifter till anhöriga och eventuell hemvård
 • kontaktuppgifter till den som sänder remiss.   

Vart riktas remissen?

Hudpolikliniken: ytlig basalcellcancer, rikliga aktiniska keratoser, Morbus Bowen multipla eller på svåropererade områden.

Öronpolikliniken:  förändringar som finns i ansiktet eller på halsen, på läpparna eller i munnen. Öronläkare remitterar v.b. vidare till enheten för mun- och käkkirurgi.

Kirurgiska polikliniken: ej förändringar i ansiktsregionen

Ögonpolikliniken: hudförändringar på ögonlocken  

Onkologiska polikliniken: kom ihåg möjligheten till strålbehandling av inoperabla tumörer. Konsultera först onkologen gällande tumörer som inte är möjliga att helt avlägsna (Obs, ko-operativ patient).

Anvisningar:
Arbetsfördelningen gällande hudförändringar i ansikts- och huvudregionen

Indikationer för strålbehandling (icke- melanotisk hudcancer)

Uppföljning inom specialsjukvården

Hudpolikliniken:

 • patienter som har opererats för melanom, stage I enligt uppföljningsschema
 • vid behov utförs nevus kontroll av onkologiska poliklinikens patienter, stage II-I enligt uppföljningsschema
 • basalcellcancer, Morbus Bowen och aktiniska keratoser följs upp enbart i specialfall (t.ex. multipla, återkommande)

Öronpolikliniken:

 • opererad skivepitelcancer på läppar, öron och huvudområde
 • opererad basalcellcancer, som är upprepande eller besvärlig
 • melanom följs inte upp, uppföljning enligt uppföljningsschema
  • stage I hudpolikliniken
  • stage II-IV onkologiska polikliniken

Kirurgiska polikliniken:

 • melanom följs inte upp: uppföljning enligt uppföljningsschema
  • stage I hudpolikliniken
  • stage II- IV onkologiska polikliniken
 • basalcellcancer och skivepitelcancer (in situ och gr I):  PAD svar och anvisningar för egenuppföljning sänds hem åt patienten.
 • djupare/ negativt förändrad skivepitelcancer: uppföljning i enlighet med situation och patientens mående.

 Onkologiska polikliniken:

 • melanom stage II – IV enligt uppföljningsschema
 • adjuvant behandlingar
 • metastaserande sjukdomar (palliativa skedet av vården hör till primärhälsovården).
 • bedömning av strålbehandlingsmöjlighet kan göras för patienter vars hudförändringar inte helt har kunnat avlägsnas genom operation.

Ögonpolikliniken:

 • uppföljning av melanom och skivepitelcancer enligt kirurgiska polikliniken
 • melanom i ögat HUS

Anvisningar

Melanompatienternas uppföljningsschema

Melanom (God medicinsk praxis rekommendation, enbart på finska)

Uppgifter som bör framkomma i epikrisen

 • Vad har gjorts,  
 • var sker uppföljningen,  
 • vad bör följas upp,  
 • uppföljningsintervall,  
 • under hur lång tid ska uppföljning göras.
 • Epikris sänds till patient och remitterande läkare.
 • Kom ihåg att nämna att patienten själv ansvarar för att boka tid för uppföljningsbesök (patienten ges anvisningar för egenuppföljning).

Vad följs upp inom primärhälsovården

 • Uppföljningen inom primärhälsovården görs i enlighet med anvisningar från specialsjukvården, ej rutinmässigt.
 • Om operarationsmarginalen har lämnat knapp, basalcellcancer och skivepitelcancer (< 2 mm), och ytterligare operation inte bedöms möjlig för patienten, bör patienten komma för uppföljningsbesök inom ett halvår.
 • VCS kan med fördel konsulteras gällande uppföljningen och vården av patienter med djupare (invasionsdjup över 4 mm), bredare (diameter över 2 cm) och/ eller försämrad skivepitelcancer (gr III och enligt behov gr II). 
 • Patienten bokar själv tid för uppföljningsbesök

Patientanvisningar

Melanom (hudmelanom  (God medicinsk praxis, patientversion)

 

Anvisningar för egenuppföljning

 • Uppföljningsanvisningar för patienter med basalcellcancer och hudcancer in situ (svenska , finska)
 • Uppföljningsanvisningar för patienter med god prognos vid melanom (svenska  , finska )
 • Solkeratoser (aktiniska keratoser) (svenska , finska
 • Melanom (God medicinsk praxis, patientversion)

 

Förebyggande åtgärder

 • Patienten bör själv följa med förändringar på sin hud
 • Solens ultravioletta strålning utgör en betydande riskfaktor för premaligna hudförändringar och andra former av hudcancer (basalcellcancer, skivepitelcancer och melanom) (se bilder: svenska, finska, källa: Strålskyddscentralen, STUK).
 •  Via Österbottens cancerförening kan broschyrer och guider beställas, bl.a.

Organisationer och föreningar

Arbetsgrupp 2014-2015

 • Ahonen, Vineta, avdelningsskötare, hudpolikliniken, VCS
 • Bengts, Heidi, specialläkare, onkologiska polikliniken, VCS
 • Bjon, Britt-Mari, överläkare, social- och hälsovårdsverket, Jakobstad
 • Björkstrand, Rune/ Linden, Sune, IT avdelningen, VCS
 • Elberkennou, Jaana, överläkare, allmänkirurgi, VCS
 • Fremling, Christian, överläkare, öronpolikliniken, VCS
 • Hagman, Johanna, överläkare, hudpolikliniken, VCS
 • Hammar, Maria, planerare, primärvårdsenheten, VSVD
 • Heino, Pirkko, sjukhuscellbiolog, patologiska enheten, VCS
 • Hägglund, Britt-Marie, sjukskötare, social- och hälsovårdsverket, Jakobstad
 • Järvenpää, Janne, överläkare, ögonenheten, VCS
 • Järv, Jeanette, sjukskötare, Korsholms HVC (Korsholm)
 • Makkonen Tarja, avdelningsskötare, Vasa HVC
 • Salmela, Helene, sjukskötare, Korsholms HVC (Vörå)
 • Selin, Margaretha, röntgen skötare, Närpes HVC
 • Smeds, Clas-Göran, läkare, Korsholms HVC
 • Svartbäck, Marcus, överläkare, patologiska enheten, VCS
 • Strandberg-Heinonen, Margita, sjukskötare, Österbottens cancerförening rf.
 • Wadén, Pirjo, primärvårdsenheten, Vsvd (31.12.2014)

Uppdatering av servicekedjan

 • Ansvariga för servicekedjans uppdatering är ordförande i arbetsgruppen för servicekedjan och ansvariga läkare inom specialsjukvården.
 • Primärvårdsenheten koordinerar uppdateringen.
 • Uppdatering görs inom ett år. 

Litteratur och bakgrundsuppgifter

 • Euro Melanoma 
 • Heikki Joensuu, Peter J. Roberts, Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, Sirkku Jyrkkiö, Mauri Kouri, Lyly Teppo (toim.). Syöpätaudit (5. uudistettu painos 2013). Kustannus OY Duodecim.
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Chirurgi Plastici Fenniaen asettama työryhmä. Melanooma. Käypä hoito – suositus (uppdaterat 2012).

 

01.07.2021 Redaktion_Toimitus