© Vasa sjukvårdsdistrikt 2018

Servicekedjans kontaktpersoner

 • Koordinerande avdelningsskötare Heidi Kotanen, Vasa centralsjukhus
 • Näringsterapeut Laura Sohlo, Vasa centralsjukhus

Allmänna riktlinjer för vård av fetma och övervikt

 • Syftet är att förebygga och vårda sjukdomar i anslutning till eller förorsakade av fetma, och att förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten för patienterna.
 • Målsättningen med vårdinsatserna och stödet är minst 5-10 % viktminskning genom minskat energi-intag och ökad energiförbrukning.
 • Förutästtningar för att uppnå målsättningar är att uppnå hållbara positiv livstilsförändring och viktminskning.  

Arbetsgruppens målsättningar

 • Klargörande av sjukhusets interna processer i anslutning till vården av patienter med fetma och övervikt, som har tilläggsjukdomar förknippade med fetman och med en pågående vårdrelation i Vasa centralsjukhus
 • Stöda vården av patientgrupperna på sjukvårdsdistriktets område och klargöra ansvarsfördelningen
 • Skapa samarbetsnätverk på Vasa sjukvårdsdistrikts område     
 • Gemensamt material sparas till webbplatsen www.hoito-ohjeet.fi (gemensam nättjänst för vårddirektiv inom Erva specialupptagningsområdet)       

Patientgrupper

Arbetsfördelning mellan specialsjukvården och primärhälsovården

 • Läkare eller annan vårdpersonal på Vasa centralsjukhus gör remiss till näringsterapeuten.
 • Utvärderingsbesök kan ordnas till näringsterapeuter på Vasa centralsjukhus om näringsterapeuttjänster inte finns /kan ordnas inom ramen för bashälsovården.
 • Uppföljningen sker därefter inom primärhälsovården i enlighet med rekommendationer. Uppföljningsbesöken planeras inom primärhälsovården.
 • Sjukhusets näringsterapeuter är vid behov i kontakt med primärhälsovårdens namngivna kontaktpersoner. 
 • Vården för patienter med ett aktivt vårdförhållande till Vasa centralsjukhus p.g.a. tilläggssjukdomar i anslutning till övervikt hör under sjukhusets vårdansvar.
 • Konsultationer riktade till Vasa centralsjukhus näringsterapeuter görs antingen per telefon eller på förhand enligt överenskommelse (bokad tid) via distanskontakt.

 Undersökningar (näringsterapeuter)

 • Till de ovannämnda patientgrupperna kan ordnas med utvärderingsbesök till sjukhusets näringsterapeut, om näringsterapeuters tjänster inte finns tillgängliga inom patientens bashälsovård. I övriga fall hänvisas patienten till näringsterapeut inom egen bashälsovård.
 • Näringsterapeuten gör en helhetskartläggning av patientens problem i anslutning till näring och ät-beteende (check-lista):
  • patientens egna målsättningar, önskemål och motivation
  • kost/ diet
  • problem i anslutning till näringsintag (t.ex. p.g.a. allergier)
  • matbeteende/ ätstörningssymptom (några frågor från BITE frågeformulär)
  • motion
  • viktindex (BMI)
  • kartläggning av fetmans följdsjukdomar och medicinerna (från patientuppgifterna/ remissen)
  • skriftlig matplan

Primärhälsovårdens ansvar och uppgifter

 • Vid behov ordnas 1-5 uppföljningsbesök för patienten, med ca 1-2 månaders uppföljningsintervall.
 • Ordnande av individuell handledning och/eller vikt- och motionsgrupper.
 • Anordnande av kostrådgivning som en del av övrig handledning och rådgivning, t.ex. i samband med besök på skötare eller annan hälsorådgivning.

Vård- och stödmetoder inom primärhälsovården

Formerna för icke-medicinsk vård och stöd är bl.a:

 • Individuell handledning med syfte är att stegvis främja förändringar i motions- och kostvanor, och upprätthållandet av lyckad viktminskning.
 • Näringsterapeuternas uppgjorda uppföljningsblankett som stöd för patienthandledning.
 • Handledning i grupp för att uppnå små livsstilsförändringar. Stödformen passar för utvalda patienter som är motiverade till förändring.
 • Vid behov VLC-diet (very low caloric diet). 

Behov av psykiatrisk sjukskötares stöd

 • Behovet av psykiskt stöd för patienten bör utvärderas i följande situationer (fetma hos vuxna):
  • patienten är inte motiverad till de beteendeförändringar som krävs för viktminskning (förändringar i kost- och motionsvanor)
  • patienten har symptom på hetsätning (på basen av resultat i genimförd screening)
  • patienten uppvisar symptom på depression eller annan psykisk ohälsa
 • Operation lämpar sig som vårdalternativ för patienter med kraftig övervikt, och för vilka konservativa vårdmetoder inte medför hållbar viktminskning.

Anvisningar

Stödmaterial för patienthandledning (avsett för professionella)      

Material som kan beställas:

Arbetsgrupp

 • Näringsterapeut Terhi Harju, Vasa stads social- och hälsovårdsverk
 • Sjukskötare Ann-Katrin Svens, Korsholms HVC
 • Näringsterapeut Ida-Lina Lagus, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
 • Hälsovårdare Susanne Häggman, Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
 • Näringsrådgivare Anna Söderback, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5)
 • Avdelningsskötare Susanna Heinonen, Vasa centralsjukhus
 • Diabetesskötare Johanna Lindman-Jusslin, Vasa centralsjukhus
 • Biträdande avdelningsskötare Eva Lerstrand, Vasa centralsjukhus
 • Avdelningsskötare Minna Nurmikoski, Vasa centralsjukhus
 • Koordinerande avdelningsskötare, Heidi Kotanen, Vasa centralsjukhus
 • Näringsterapeut Laura Sohlo, Vasa centralsjukhus
 • Näringsterapeut Nina Haukirauma-Ilmarinen, Vasa centralsjuhus
 • Planerare Maria Hammar, Vasa Sjukvårdsdistrikt

Specialläkare på Vasa centralsjukhus som arbetsgruppen konsulterat

 • Mikaela Sohlberg, biträdande överläkare i endokrinologi, Vasa centralsjukhus
 • Heidi Andersén, överläkare i lungsjukdomar, Vasa centralsjukhus
 • Erno Lehtonen-Smeds, överläkare ortopedi, Vasa centralsjukhus
 • Elena Pellas, specialläkare/ biträdande överläkare i gynekologi, Vasa centralsjukhus

 

23.08.2018 Primärvårdsenheten