© Vasa sjukvårdsdistrikt 2009. Senast uppdaterad 12/ 2017.

Ansvarsperson

Otto Knutar, överläkare i endokrinologi, Vasa centralsjukhus


Typ I DM

 • Vårdansvaret för patienter som inte är bosatta i Vasa hör i allmänhet till VCS inremedicinska poliklinik. En liten del av typ I diabetikerna besöker den egna hälsovårdscentralen förutsatt att diabetessjukdomen är väl eller åtminstone tillfredsställande inställd
 • Största delen av typ I diabetikerna som är bosatta i sjukvårdsdistriktets norra del besöker besöker social- och hälsovårdsverkets diabetesmottagning i Jakobstad. .
 • Patienter som bor i Vasa besöker om möjligt Vasa stads diabetesmottagning. Där arbetar bl.a. läkare som är specialister i inremedicin och väl förtrogna med diabetesvården. På Vasa stads diabetesmottagning kan man också sköta patienter med insulinpump.
 • Vården av gravida diabetiker hör till VCS inremedicinska poliklinik. Gestationsdiabetes behandlas via VCS mödrapoliklinik
 • En nefrolog sköter diabetiker som lider av svår njurinsufficiens eller genomgått en njurtransplantation. Vid behov kan diabetesläkare konsulteras.
 • Diabetikernas uppföljning bestäms individuellt med 2–6 mån. mellanrum. En del av uppföljningsbesöken kan göras hos diabetesskötare.

 

Typ II DM

 • Vårdansvaret och sållningen av riskgrupper hör i regel till den öppna hälsovården.
 • Också påbörjande av insulinbehandling hör till öppna hälsovården.
 • I mera komplicerade fall kan VCS inremedicinska poliklinik konsulteras. Då strävar man till att överflytta vårdansvaret tillbaka till öppna hälsovården då vården är bättre inställd.
 • En del patienter med komplicerad typ II diabetes (särskilt om patienten lider av njursvikt) vårdas kontinuerligt via VCS inremedicinska poliklinik.
 • En del patienter med komplicerad typ II diabetes (särskilt om patienten lider av njursvikt) vårdas kontinuerligt via VCS inremedicinska poliklinik.
 • Vid behov konsulteras näringsterapeut och för patienter i arbetsför ålder med BMI ≥ 35 kg/m2 kan kirurgiska åtgärder övervägas. Remissen riktas då till VCS inremedicinska poliklinik.
 • Som orsak till diabetesen kan man ibland hitta någon sekundär orsak, t.ex. Cushing syndrom, hemokromatos, akromegali eller feokromocytom. Endokrinolog på VCS konsulteras vid behov.
 • Diagnostiska utredningar av otypisk diabetes görs på VCS inremedicinska poliklinik (t.ex. MODY misstanke)

 

Graviditetsdiabetes

 • Sållning görs på mödrarådgivningen.
 • Gravida med nyupptäckt diabetes remitteras till VCS mödrapoliklinik, där även läkemedelsbehandling påbörjas vid behov (insulin, metformin).
 • Risken att insjukna i typ II diabetes senare i livet är märkbart större för kvinnor som haft diabetes under graviditeten. Uppföljning av dessa görs med sockerbelastningsprov inom öppna hälsovården.

Diabetes följdsjukdomar

 • Sållning av mikroalbuminuri och vård i anslutning därtill hör till den enhet som sköter diabetessjukdomen.
 • Nefrologkonsultation rekommenderas vid progredierande njursvikt eller nefrotiskt symtom.
 • Ögonbottenfotograferingar görs inom öppna hälsovården med 1–2 års mellanrum för typ I diabetes och 1–3 års mellanrum för typ II diabetes. Om patientens diabetes sköts på VCS inremedicinska poliklinik sänds kopia av undersökningsutlåtandet till den vårdande enheten. Vid behov konsulteras VCS ögonpoliklinik.
 • Patienter med fot-/bensår remitteras till VCS inremedicinska polikliniks mångprofessionella fotmöte.
 • Den viktigaste enskilda vårdåtgärden är avlastning av såret. Detta sköts redan inom öppna hälsovården (med t.ex. kryckor eller rullstol).
 • Vid misstanke om Charcots neuroarthropati immobiliseras den nedre extremiteten omedelbart med hjälp av kryckor eller rullstol. Noggrannare diagnostik görs på fotmötet.
28.12.2017 Primärvårdsenheten