© Vasa sjukvårdsdistrikt 2017

Vårdkedjans ansvarspersoner

 • Otto Knutar, överläkare i endokrinologi, VCS
 • Satu Paunonen, fotterapeut, inremedicinska polikliniken, VCS

Bakgrund

 • Regelbundna screeningar är viktiga för att tidigt konstatera risker i anslutning till fötterna. 
 • Förebyggande åtgärder och uppföljning inleds redan i det skede när diabetes konstateras.
 • Den viktigaste vårdåtgärden är förebyggande av fotproblem. Den största delen av amputationerna hade kunnat förebyggas med tidig effektiv diagnostik och vård.
 • Åtgärder för att förebygga fotsår bör riktas till riskgrupper, speciellt viktiga är de för patienter som insjuknat i perifer neuropati.
 • Ett effektivt mångprofessionellt samarbete och vårdkedja mellan primärhälsovård och specialsjukvård kan förebygga uppkomsten av vävnadsskador, och på så sätt amputationer.

Målsättning

 • Syftet med vårdkedjan är att identifiera högriskpatienter samt förebygga uppkomsten av fotproblem.

Medel

 • Risken för uppkomst av fotsår hos diabetspatienten bör bedömas minst en gång per år och dokumenteras i patientjournalen.
 • Grunden för riskbedömning baserar sig på riskklassificeringen i enlighet med God medicinsk praxis rekommendationerna:

Risktabel.

 • Från det att sjukdomen konstateras bör varje diabetespatient ges grundläggande handledning i fotvård. Om skyddskänsla saknas, d.v.s. riskklassen bedöms vara 1, bör även patienthandledningen ta fasta på hur risken för fotsår kan förebyggas, samt skornas lämplighet kontrolleras.
 • Kommunen är skyldig att ordna med regelbunden fotvård åt patienter i riskgrupp 2-3.
 • Patienter som bedöms som lågriskpatienter ordnar fotvård på egen bekostnad.

Indikationer för bedömning av specialsjukvårdens fotterapeut

 • Om riskklassen bedöms vara 2-3, d.v.s. patienten har förutom avsaknaden av skyddskänsla även en nedsatt blodcirkulation, felställning eller tidigare fotsår/ amputation, rekommenderas att patienten remitteras till fotterapeuten på VCS: s inremedicinska poliklinik för bedömning. Riskbedömningen för patienter från Vasa görs i första hand på Vasa stads diabetesmottagning.
 • På fotterapeutens mottagning bedöms behovet av bl.a. specialskor och hålfotsinlägg, och handledning ges i anslutning till egenvård, skor och individuell träning.

Indikationer för remittering till fotteamet på Vcs:s inredmedicinska poliklinik

 • Patienten har ett sår under vristen som inte botas med avlastning- (armbågskäppar) och/eller vård med antibiotika.
 • Misstanke om Charcot neuroartropati: varmt och svullet fotblad utan annan klar bakgrundsorsak, vanligtvis ett smärtfritt tillstånd.
 • Bensår på vadnivå orsakas i huvudsak inte av diabetes, och hör vanligen till blodkärlskirurgernas ansvarsområde.
11.03.2020 Redaktion_toimitus