© Vasa sjukvårdsdistrikt 2014.

Vårdkedjans ansvarsperson

 • Jukka Saarinen, överläkare, neurologiska pkl, VCS

Definition

 • Minnesstörning som försvagar funktions- eller arbetsförmågan

Mål

 • förbättra identifierandet av begynnande minnessjukdomar
 • förenhetliga tillgången till undersökningar
 • effektivera vården och rehabiliteringen
 • förtydliga den fortsatta vården

Undersökningar inom den öppna vården

 • CERAD eller åtminstone MMSE
 • Fynden anges enl. anvisningarna för orienterande neurologiskt status från VCS»
 • Laboratorieprov vid minnesstörningar: Liten blodbild, Ion-Ca, Na, K, Krea, fP-Gluk, TSH, ALAT, B-12-vit, SR, EKG
 • Kort depressionsbedömning (vid behov depressionstest t.ex. GDS-15) eller bedömning av psykiska problem och beteendestörningar

Indikationer för remittering till specialsjukvård

 • När geriatriker saknas: Framskridande minnesstörning enligt anamnesen (t.ex. enligt de anhöriga), oberoende av ålder
 • Personer med minnesstörningar med ovanliga drag
 • Personer med minnesstörningar, som behöver neuropsykologisk bedömning
 • Till den neurologiska enhetens vårdansvar hör personer under 65 år

Remissuppgifter

 • Nuvarande medicinering och grundsjukdomar.
 • Undersökningsfynd, orienterande status, bedömning av depression och psykiska beteendestörningar samt t.ex. de anhörigas bedömning.
 • Urininkontinens, förmåga att gå, afasi, synhallucinationer, extrapyramidala symtom samt variationen i fråga om vakenhet och kognitiva funktioner bör nämnas.
 • Kom ihåg att skicka kopia av CERAD eller sammandrag av resultaten!

OBS! Från hälsovårdscentralen eller minnesrådgivningen sänds patienter för neuroradiologisk bedömning och konsultation.

Vården inom specialsjukvården

 • CT- eller MRI-undersökning av hjärnan
 • Vid behov andra kompletterande undersökningar
 • Diagnos (i regel räcker CT- eller MRI-undersökning och remissuppgifter)
 • Efter att diagnosen ställts skickas:
  • Ett informationsbrev till patienten » där det informeras att undersökningsresultaten skickats till den remitterande enheten, som i sin tur informerar patienten. Patienten skall själv kontakta den remitterande enheten om patienten inte har hört något från den remitterande enheten inom rimlig tid.
  • Feedback till remitterande läkare, där även kommentarer om den fortsätta vården kan ges.

Fortsatt vård inom den öppna vården

Vårdkedjans arbetsgrupp

 • Överläkare Jukka Saarinen och minnesskötare Lotta Wasström, VCS Neurologiska poliklinik
 • Geriatriker Gudrun Särs och minnesskötare Britt Heinola, Social- och hälsovårdsverket i Vasa
 • Biträdande överläkare Stefan Strang och minnesskötare Diana Rosenlöf, Korsholms hvc
 • Ledande minnesskötare Kristine Ek, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad
 • Hälsocentralläkare Jaana Sjöqvist, vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, och minnesskötare Stina Bärnlund, Kustösterbottens samkommun för social- och primärhälsovård
 • Primärhälsovårds enhet; tf. enhetschef Pirjo Wadén.

Uppdatering av vårdkedjan

 • Neurologiska polikliniken och primärvårdsenheten har ansvaret för uppdateringen av vårdkedjan.
28.07.2017 Redaktion_Toimitus